Vinner av Nordisk komponistråds ærespris 2022

18. oktober 2022

CF8 E6 DBC F004 4915 BF35 30 BF49 D900 F7

Foto: Martin Jonsson Tibblin/FST

Fra venstre Skúli Sverrisson, kunstnerisk leder i Mengi, medgründer Ólöf Arnalds med æresprisen og Julie Runge fra Mengi.

Foto: Martin Jonsson Tibblin/FST

Nordisk komponistråd deler årlig ut en ærespris til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats for komponister og samtidsmusikkfeltet i Norden.

Æresprisen til Nordisk komponistråd 2022 gikk til det islandske konsertstedet Mengi. Mengi er et non-profit, uavhengig konsertsted skapt og administrert av artister i Reykjavík. Det åpnet i desember 2013 og har siden den gang vært vertskap for i gjennomsnitt tre arrangementer i uken gjennom hele året. Konsertstedet satser på ny og kreativ musikk.

Mengi har i løpet av disse ni årene vært vertskap for rundt 2000 arrangementer med til sammen over 50 000 deltagere. Det har skapt mer enn 30 millioner islandske kroner i inntekter for artister, tilsvarende over 215.000 EUR. I tillegg har Mengi generert over tre millioner islandske kroner, eller over 22.000 EUR, i royaltyinntekter.

Hovedtanken bak Mengis filosofi er å gi kunstnerne total kreativ frihet i et miljø hvor de kan koble seg til et åpensindig publikum, utvikle sitt arbeid og få rettferdig betalt for sine prestasjoner. Det er også viktig at artister fra starten har kunnet bruke fasilitetene og hjelpen fra personalet for en mindre prosentandel av konsertinntektene, og dermed ikke har måtte ta noen økonomisk risiko. Gjennom dette enkle systemet har utallige nye verk blitt skapt, realisert og urfremført på Mengi, og i kjølvannet av dette har mange musikalske verk og artistkarrierer som startet i Mengi forflyttet seg over til en større scene og fått internasjonal anerkjennelse.

Dagens konsertprogram på Mengi gjenspeiler de kreative aktivitetene som skjer til enhver tid, med vekt på nye ideer innen musikk, uavhengig av fokus på sjanger eller det som har blitt gjort før. Artister og utøvere er fra alle kjønn og ulike nasjonaliteter. Noen er i starten av sin karriere, andre er høyt anerkjente internasjonale artister, men felles for alle er at de kan prøve ut noe nytt i Mengi.

Mengi har spilt inn over 700 konserter og har dermed et arkiv som kan tjene som en historisk referanse for utviklingen av ny og kreativ musikk på Island. Dette arkivet har delvis blitt offentliggjort, og det blir gjort en stor felles innsats for å lansere hele arkivet til 10-årsjubileet for Mengi i 2023.

Þórunn Gréta Sigurðardóttir, styreleder i Tónskáldafélag Íslands, overrakte prisen til Skúli Sverrisson, kunstnerisk leder og Ólöf Arnalds, medgründer av Mengi under åpningsseremonien til Nordic Music Days 2022 i Reykjavík rådhus den 11. oktober.


english text below
DSC 1186

©Martin J. Tibblin

The Council of Nordic Composers and three people from the Mengi crew.

The Council of Nordic Composers annually awards a candidate who has made an extraordinary effort for composers and the contemporary music field in the Nordic countries.

The honorary prize of the Nordic Composers’ Council 2022 went to the Icelandic venue Mengi. Mengi is a non-profit, independent venue created and managed by artists in Reykjavík. It opened in December 2013 and has since then hosted on average three events a week all year round focusing on new and creative music.

Mengi has in these nine years hosted around 2000 events attended by over 50.000 people.It has created income for artists for more than 30 millions Icelandic Króna or over 215.000 EUR plus generating over 3 millions Icelandic Króna or over 22.000 EUR in royalty fees.

The main objective behind Mengi’s philosophy is to give artists total creative freedom in an environment where they can connect with an open minded audience, develop their work and get compensated for their performance. It is also important that from the beginning artists have been able to use the facilities and the assistance of the staff for a minor percentage of the income of the concerts, thereby not having to take any financial risk. Through this simple idea countless new works have been created, realized and premiered at Mengi and since then many musical works and artist careers that began in Mengi moved onto a bigger stage and international recognition.

The ongoing program of concerts at Mengi reflects the creative activities happening at each time, emphasizing on new ideas in music without specific focus on genre or what has been done before. The performers are of all genders and different nationalities. Some are at the beginning of their careers, others highly acclaimed international artists, but what they have in common is that in Mengi they are trying out something new.

Mengi has recorded over 700 concerts and thereby has an archive that can serve as a historical reference of the evolution of new and creative music in Iceland. This archive has partly been made public and there is a concentrated effort to launch the full archive on the 10 year anniversary of Mengi in 2023.

Skúli Sverrisson, artistic director and Ólöf Arnalds, co-founder of Mengi received the prize at the Opening Ceremony of the Nordic Music Days 2022 at Reykjavík City Hall on 11 October.

Om Nordisk komponistråd og NKR-prisen

Nordisk komponistråd ble stiftet i 1946 og arbeider for mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i Norden. Medlemmene er komponistforeningene på Island, i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og de er representert i rådet gjennom styrelederne i de respektive foreningene.

Rådet tildeler hvert år NKR-prisen til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.