Nordic Music Days 2024 søker prosjektleder

30. november 2022

Adobe Stock 263040453 tanarch

©tanarch/stock.adobe.com

©tanarch/stock.adobe.com

Nordic Music Days presenterer nordisk samtidsmusikk og lyd som kunstform. Festivalen har eksistert siden 1888 og er en av verdens eldste festivaler for klassisk samtidsmusikk. I 2024 vil Nordic Music Days finne sted i Skottland, i samarbeid med New Music Scotland, Royal Scottish National Orchestra og flere små og store organisasjoner.

Brenner du for musikk og internasjonalt samarbeid?

[English text below]

Har du erfaring med prosjektledelse, tilrettelegging av prosesser og finansiering av kulturprosjekter? Trives du med å holde flere baller i luften samtidig og jobbe med ulike mennesker?

Da kan stillingen som prosjektleder for Nordic Music Days (Nordiske Musikkdager) 2024 være noe for deg!

Vi søker etter en prosjektleder til å koordinere samarbeidet på tvers av de nordiske landene og utvikle og realisere festivalen sammen med våre skotske partnere.

Oppgaver

Koordineringen av Nordic Music Days 2024, på vegne av Nordisk komponistråd, er lokalisert hos Dansk Komponistforening i København. Som prosjektleder for festivalen vil du bli ansatt i Dansk Komponistforening, som en del av teamet i København, som i dag består av fire heltids- og deltidsansatte. Hverdagen på kontoret er variert, med en blanding av selvstendig arbeid og som et team. Du vil jobbe tett sammen med Dansk Komponistforenings daglige leder og med prosjektleder i Skottland. Du vil også spille en sentral rolle i å sikre smidig og transparent kommunikasjon med både Nordisk komponistråd og ansatte på alle rådsmedlemmenes nordiske kontorer.

Dine oppgaver vil omfatte:

 • Utvikle prosjekt- og tidsplan for festivalen
 • Tilrettelegging i forhold til programutvikling
 • Finansiering av festivalen
 • Budsjettkontroll
 • Finne samarbeidspartnere
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Være delaktig i oppbyggingen av et festivalteam
 • Lede møter
 • Overordnet koordinering og gjennomføring av festivalen, sammen med de skotske partnerne
 • Sluttføre regnskapet etter festivalen og rapportere til Nordisk komponistråd

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert erfaring med å lede internasjonale samarbeidsprosjekter
 • Dokumentert erfaring med tilrettelegging av prosesser
 • Dokumentert erfaring med finansiering og budsjettkontroll
 • Erfaring med frivillige og/eller publikumsengasjement
 • Kunnskap om kulturell infrastruktur i Norden
 • Kunnskap om samtidsmusikk er en fordel, men ikke et must
 • Arbeidserfaring med/fra minst ett nordisk språk

Praktiske forhold

Dansk Komponistforenings kontor ligger i Nordhavn i København, hvor også Koda (den danske musikkopphavsrettsforening), to andre komponistforeninger, og Foreningen for musikkforlag i Danmark er lokalisert. Vi tilbyr et prosjektengasjement på heltid i en toårsperiode fra februar 2023 (eller så snart som mulig etter dette) – januar 2025. Det er mulig å jobbe både på kontoret og hjemmefra. Du er ikke pålagt å bo på heltid i København, men regelmessig tilstedeværelse vil være nødvendig, med større intensitet i spesielle perioder.

Vanlige reiser vil være en del av engasjementet ditt. Lønn etter nærmere avtale og med henvisning til danske avtaler og lønnsnivåer i dansk kulturvirksomhet. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke på jobben, og ser frem til å motta søknader fra kandidater som vil øke det kulturelle, sosiale og etniske mangfoldet i teamet vårt.

Hvis jobben som prosjektleder for Nordiske Musikkdager 2024 virker interessant for deg, send en begrunnet søknad samt CV til: sth@komponistforeningen.dk

Intervjuene vil finne sted i løpet av andre og tredje uke i januar.

Har du spørsmål om jobben, ta kontakt med daglig leder i Dansk Komponistforening, Sine Tofte Hannibal, på +45 30263719 eller send en e-post til e-postadressen ovenfor.

Søknadsfrist: 3. januar 2023.

Vi ser frem til å høre fra deg!

NC nodk cmyk kopi

Nordic Music Days 2024 is looking for a project manager

Are you passionate about music and international collaboration? Do you have experience with project management, fundraising and process facilitation? Do you thrive on keeping several balls in the air and working with many different people? Then the position as project manager for Nordic Music Days 2024 might be something for you!

Nordic Music Days is a festival presenting Nordic contemporary music and sound. The festival has been running since 1888 and is one of the oldest festivals for contemporary classical music in the world. In 2024 Nordic Music Days will take place in Scotland, in collaboration with New Music Scotland, Royal Scottish National Orchestra and many other small and large organisations.

We are looking for a project manager to coordinate the collaboration across the Nordic countries as well as develop and realize the festival together with our Scottish partners.

Tasks

The coordination of Nordic Music Days 2024, on behalf of the Nordic Composers Council, is based at the Danish Composers Society (DCS) in Copenhagen. As festival project manager, you will be employed by DCS, as part of a team in Copenhagen, which presently consists of four full- and part-time employees. Daily life in the office is varied, with a mix of all working autonomously and as a team. You will work closely together with DCS’ general manager, as well as the project manager in Scotland. You will also play a central role in ensuring smooth and transparent communications with both the Nordic Composers’ Council and staff in all the council members’ Nordic offices.

Your tasks will include:

 • Developing a project plan and timeline for the festival
 • Processing facilitation in relation to programme development
 • Fundraising
 • Budget control
 • Building partnerships
 • Communication strategy
 • Engaging in building a festival team
 • Chairing meetings
 • Overall coordination and performance of the festival, together with the Scottish partners
 • Closing the budget after the festival and reporting to the Nordic Composers Council

Qualifications

 • Proven experience with managing international collaboration projects
 • Proven experience with process facilitation
 • Proven experience with fundraising and budget control
 • Experience with civil and / or audience engagement
 • Knowledge about cultural infrastructures in the Nordic region
 • Knowledge about contemporary music is an advantage but not a must
 • Working knowledge of at least one Nordic language

Practical conditions

DCS’ office is placed in the neighbourhood Nordhavn in Copenhagen, and we share the building with Koda (the Danish music copyright collecting society), two other composers’ associations as well as the Association of music publishers in Denmark. We offer a full-time project engagement in a two-year period from February 2023 (or as soon as possible thereafter) – January 2025. It’s possible to work in the office as well as from home. You are not required to live full-time in Copenhagen, but regular presence will be required, with greater intensity in particular periods.

Regular travels will be part of your engagement. Salary by further agreement and with reference to Danish accords and wage levels in the Danish cultural business. We encourage everyone who is qualified to apply for the job, and we look forward to receiving applications from candidates who will increase the cultural, social, and ethnic diversity of our team.

If the job as project manager for Nordic Music Days 2024 seems interesting for you, please send a motivated application as well as your resumé to: sth@komponistforeningen.dk.

We will be interviewing during the second and third week of January.

If you have questions about the job, please don’t hesitate to call the general manager of DCS, Sine Tofte Hannibal, on

+45 30263719 or send an email to the above email address.

Deadline: January 3rd, 2023.

We look forward to hearing from you!

www.nordiccomposers.com

NC eng cmyk byline kopi

Nordisk komponistråd (NKR) ble grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene.

Medlemmene i NKR er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.