Adobe Stock 507638313

© Alenka/stock.adobe.com

Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

31. mai 2021

Blant Norsk Komponistforenings viktigste oppgaver er arbeidet med å fremme bruken av norsk musikk, for et så stort publikum som mulig.

Vi ser at det er høy aktivitet innen feltet vi representerer. Parallelt vet vi at det vi kan kalle «bransjen» i kunstmusikkfeltet; forlag, agenter og managere, ikke er så godt utbygget som vi skulle ønske. Bare et fåtall av komponistene har avtaler med eksempelvis forlag, agenturer og managere, og mange av disse avtalene strekker seg ikke utover enkeltverk. Større avtaler er ofte med utenlandske selskaper.

For at norsk musikk i større grad skal kunne tas i bruk, må den også være tilgjengelig, og bransjeleddet, i dette tilfellet utgiversiden, trenger å styrkes.

Vi ønsker også søknader fra

 • aktører som jobber med verk som ikke lar seg notere i partitur (både elektroakustisk musikk, elektronisk musikk, installasjoner, verk med åpen form o.l)
 • aktører som ønsker å arbeide med dokumentasjon i form av konseptbeskrivelser, instruksjoner, tegning og/eller video
 • aktører som vil tilgjengeliggjøre verk som er skrevet for utstyr eller programvare som ikke lenger er tilgjengelig/er utdatert
 • aktører som vil arbeide med tilgjengeliggjøring via audiovisuelle format, som for eksempel videopresentasjoner av kataloger eller verk.


Norsk Komponistforening ønsker med ordningen (som tidligere het Trykkestøtte)

 • å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk
 • å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister
 • at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet
 • at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter
 • at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

Ordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd.

Søknadsfrist

Hvert år 1. februar og 1. september (elektronisk søknadsskjema)

Send elektronisk søknad her. (Husk å lese retningslinjene som følger under.)

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

Utgivere – profesjonelle forlag og komponister som selv publiserer eller gjør noter tilgjengelige gjennom publiseringsløsninger – samt komponister i samarbeid med disse kan søke «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar».

Hva kan få støtte?

Ordningen omfatter støtte til publisering av verk av nålevende norske komponister, eller komponister som har gått bort mindre enn 5 år forut for søknad. Den omfatter også støtte til utgivelse av verk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsformer (som partitur), men hvor annen dokumentasjon/overlevering/nedtegning er nødvendig for at verket skal kunne fremføres.

Eksempler på prosjekter som faller inn under ordningen er:

 • Trykking og utgivelse av partitur / stemmer, samt forberedende arbeid, f.eks. stemmeskriving
 • Notasjon/dokumentasjon i forbindelse med konseptuelle eller tid- og/eller stedsavhengige verk der f.eks. foto, video, skriftlig framstilling eller liknende er nødvendig for videre fremføring av verket
 • Dokumentasjon eller tilgjengeliggjøring av verk i form av konseptbeskrivelser, instruksjoner, tegning og/eller video.
 • Tilgjengeliggjøring av verk som er skrevet for utstyr eller programvare som ikke lenger er tilgjengelig/er utdatert.
 • Promoterings- og formidlingstiltak for publiserte verk som kvalifiserer til støtte fra ordningen. For eksempel utvikling, trykking og publisering av verkpresentasjoner og komponister i fysisk eller digitalt format, eller deltakelse på utstillinger og bransjemesser. Dette kan også være tilgjengeliggjøring via audiovisuelle format, som for eksempel videopresentasjoner av kataloger eller verk.

Støtten tildeles normalt IKKE for:

 • Dokumentasjonsopptak av konserter
 • Lyd- og CD-produksjon til kommersiell utgivelse
 • Rene PR-/markedsføringstiltak som ikke inngår som del av seriøs forlagsvirksomhet

Søknaden må inneholde

 • Prosjektbeskrivelse med redegjørelse av motivasjonen for å tilgjengeliggjøre verket
 • Komponistens verkliste og en kort beskrivelse av verk som søkes tilgjengeliggjort
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Salgs- og markedsføringsplan samt opplagstall (for partiturproduksjon og lignende)

Søknaden vurderes og avgjøres av musikkfaglig utvalg, som består av fire medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. Til Komponistforeningens støtteordninger får vi inn flere søknader enn det er midler i ordningen. Utvalget gjør derfor en prioritert innstilling og ved tildeling vurderes prosjektets faglige innhold, profesjonalitet og kvalitet og hvorvidt søknaden er relevant med tanke på målsetningene som er skissert for ordningen. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold av uttrykk.

Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis ved innsending av dokumentasjon eller eksempel på ferdig materiale, samt regnskap for prosjektet. Tildelt støtte er disponibel i 2 år etter tildeling. Utsettelse kan gis etter begrunnet søknad.

Søknadsskjema