Om oss

25. mai 2021

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en kunstnerstyrt fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.
Norsk Komponistforening skal bidra til frie, unike kunstneriske uttrykk for å skape refleksjon og opplevelser i et raust, åpent og tolerant samfunn. Ytringsfrihet er avgjørende for kunstnerisk frihet. Derfor må mulighetsrommet for nyskaping og uredd kulturell produksjon vernes og fremmes. Utdrag av norsk komponistforenings samfunnsoppdrag

Vi ønsker å sikre og bedre komponisters politiske og økonomiske rammevilkår, og fremme deres faglige og sosiale interesser. Vi vil også styrke arenaer for bruk av norsk musikk. Vi jobber for likestilling i alle ordets dimensjoner. Fordi kunst lages fra et subjektivt ståsted vil vi sikre at ulike stemmer får slippe til. Vi vil styrke opphavsretten og skape muligheter for en stor bredde av ulike uttrykk, som alene kan oppfattes som smale, men som i helhet utgjør musikklivets sprengkraft. For å oppnå dette arbeider vi politisk, strategisk og i direkte relasjon til våre medlemmer og andre som skaper musikk.

Å styrke det nordiske samarbeidet, blant annet gjennom Nordisk komponistråd, er en sentral del av dette arbeidet. NKF kjemper for opphavsretten slik at komponister skal ha mulighet til å leve av arbeidet de gjør, og slik at de kan skape nye verk, og for at publikum skal få høre det som skapes i dag.

Komponistforeningen har vært og skal være en tydelig stemme i norsk kulturliv, med aktivitet bygget på kunnskap. Foreningen har alltid gått foran og vært uredd for å tenke nytt, og med langsiktig verdiutvikling som hovedsiktemål.

Foreningen arbeider for:

 • å fremme bruk av norsk musikk med et bredt spekter av uttrykk.
 • å styrke de kulturpolitiske rammevilkårene for komponister, og arbeide for rimelige og forutsigbare vederlag for bruk av musikk uavhengig av plattform og bruksområde.
 • å være relevante for komponister, beslutningstakere, andre organisasjoner, og samfunn ved å levere kunnskap, informasjon og meningsinnhold av høy kvalitet.
 • å tilby gode sosiale og profesjonelle ordninger til komponister, og å skape og støtte møteplasser som gir rom til faglig utvikling.

Norsk Komponistforening og enkeltmedlemmer har spilt en viktig kulturpolitiske rolle både nasjonalt og regionalt. Som pådriver i musikkfeltet har Komponistforeningen vært en viktig institusjonsbygger gjennom hele historien, eksempelvis gjennom disse milepælene:

 • Kampen for implementering av Bern-konvensjonen i norsk åndsverklov
 • Opprettelsen av TONO i 1928
 • Medstifter av nyMusikk (Norsk seksjon av ISCM) i 1938
 • Konserthuset i Oslo (foreslått av Klaus Egge i 1942)
 • Medstifter av Nordisk komponistråd (1945) og arrangør av Nordiske Musikkdager hvert femte år.
 • Pådriver-rolle i Kunstneraksjonen 1974
 • Aktiv medspiller i etableringen av Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlag
 • Pådriver for innføring av Garanti-inntekt og kunstnerstipend
 • Pådriver for opprettelsen av Norges musikkhøgskole (NMH) (1973)
 • Initiativtager til opprettelsen av Norsk Musikkinformasjon (1979)
 • Avgjørende for opprettelse av et fullverdig komposisjonsstudium ved NMH
 • Initiativtager til etableringen av Ultimafestivalen (1991)
 • Pådriver for etablering av NOTAM – Norsk Senter for Teknologi, Akustikk og Musikk (1992)
 • Medstifter av EDVARD-prisen (1998)
 • Initiativtager og medstifter av Norcode (The Norwegian Copyright Development Association) (2007)

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance). Komponistforeningen ønsker å bygge og vedlikeholde et sterkt faglig og sosialt fellesskap. Derfor er det viktig å skape både sosiale og faglige møteplasser som bidrar til både inspirasjon og kompetanseutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner, fagseminarer og bransjetreff. ”Ballade” som Komponistforeningen er medeier i, er en redaksjonelt uavhengig nettavis av stor betydning for norsk musikkliv.

Gjennom forskjellige støtteordninger gjør Komponistforeningen det mulig for komponister innen kunstmusikkfeltet, både medlemmer og andre, å realisere sine ideer til glede for utøvere og publikum.