Vedtekter

25. mai 2021

NKF vedtekter
Revidert og vedtatt på generalforsamlingen 10. juni 2024

Kapittel I. Navn og formål

§ 1 Navn og formål

a) Norsk Komponistforening er en forening av yrkesaktive, profesjonelle komponister.

b) Foreningens formål er å ivareta sine medlemmers kunstneriske, økonomiske, faglige og sosiale interesser.

c) Foreningens sete er i Oslo.

Kapittel II. Medlemskap

§ 2 Opptak av medlemmer

a) Komponister som viser profesjonell skapende kunstnerisk praksis, uavhengig av arbeidsmetode, kan søke om medlemskap. Medlemmer må bo i Norge eller være norske statsborgere bosatt i utlandet. Medlemmer må også ha forvaltningskontrakt med TONO eller annen styregodkjent forvaltningsorganisasjon for fremføring og lydfesting i Norge.

Profesjonell skapende kunstnerisk praksis vises på en av tre måter:

 1. Dokumentasjon på utdanning: Bachelor eller høyere grad i komposisjon eller lydkunst.
 2. Dokumentasjon på aktivitet i feltet som er eksternt vurdert av fagfeller eller fagkompetent organ. Kravet er minst fem blant følgende: Profesjonelle offentlige fremførelser, utgivelser, visninger, bestillinger eller stipendtildelinger.
 3. Dokumentasjon på arbeider: Enten minst fire verk, eller arbeider med samlet varighet på minst 40 minutter, samt CV og et refleksjonsnotat om hvordan søker arbeider som komponist

b) Søknad om medlemskap avgjøres av musikkfaglig utvalg og legges frem for styret til orientering. Avslag basert på behandling etter §2a punkt 1 og 2 kan påklages for saksbehandlingsfeil innen tre uker og behandles av styret. Avslag basert på vurdering etter §2a punkt 3 er en skjønnsmessig vurdering og kan ikke påklages.

c) Hvis søker er medlem av et annet lands komponistforening, må søker frasi seg sin stemmerett og eventuelle rettigheter til økonomiske fordeler i sin tidligere forening.

d) Det kan i særlige tilfeller innvilges medlemskap til kunstnere som kan bidra til å fremme foreningens virksomhet, selv om vilkårene i §2a) ikke er oppfylt. Slikt medlemskap avgjøres av styret. Styret skal innhente råd fra musikkfaglig utvalg før endelig vedtak.

e) Styret kan gi nærmere retningslinjer om opptak av medlemmer. Disse skal gjøres kjent for søkere og andre.

§ 3 Medlemmenes plikter

a) Foreningens medlemmer plikter til enhver tid å vise lojalitet til de retningslinjene av organisasjonsmessig art som fastsettes av årsmøtet og styret.

b) Ved inngåelse av kontrakter vedrørende bestilling, utgivelse, lydfesting, offentliggjøring, fremføring eller annen utnyttelse av sine verk, plikter medlemmet å følge de kontraktsbestemmelsene som måtte være fastsatt av foreningen eller TONO. Dispensasjon kan gis av styret.

c) Kontingent og serviceavgift fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som er helt eller delvis arbeidsuføre kan få innvilget helt eller delvis fritak for kontingent og serviceavgift. Fritak innvilges etter dokumentasjon på arbeidsuførhet og graden av denne.

§ 4 Utmelding og opphør av medlemskap

a) Utmelding skal skje skriftlig, og medlemskapet anses som avsluttet fra og med den dagen utmeldingen kommer til foreningens kontor.

b) Medlemskapet opphører uten utmelding dersom et medlem ikke har betalt skyldig medlemskontingent etter to purringer, eller dersom vilkårene etter §2a første avsnitt eller §2c ikke lenger er til stede.

§ 5 Suspensjon og eksklusjon

Et medlem kan for alltid eller for et bestemt tidsrom utelukkes fra foreningen når vedkommende opptrer i strid med §3, eller har utvist en så klanderverdig oppførsel at det kan skade Norsk Komponistforenings anseelse.

Styret avgjør spørsmålet om utelukkelse etter at medlemmet er gitt anledning til å uttale seg. For at utelukkelse skal finne sted, må minst fire av styrets medlemmer stemme for det.

Brev om eksklusjon sendes rekommandert senest en uke etter styrevedtaket.

Medlemmet kan klage avgjørelsen inn for årsmøtet. Klagen må være skriftlig. Klagefristen er tre uker etter at underretningen er sendt. Klagen behandles på det første ordinære årsmøtet som ligger mer enn fem uker frem i tid. Klager har møte- og uttalerett, men skal fratre under klagebehandlingen. Årsmøtet treffer endelig avgjørelse ved skriftlig avstemning og alminnelig flertall.

§ 6 Æresmedlemmer

Personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske komponister eller for norsk musikk, kan utnevnes til æresmedlemmer.

Et forslag om æresmedlemskap skal etter enstemmig innstilling fra styret forelegges musikkfaglig utvalg, og anses vedtatt dersom det får tilslutning ved alminnelig flertall. Forslaget om æresmedlemskap skal behandles konfidensielt, og avstemningen skal foregå skriftlig. Blir det vedtatt, kunngjøres æresmedlemskapet senest ved førstkommende årsmøte.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Æresmedlemskap gir i seg selv ikke stemmerett på årsmøter.

Kapittel III. Stemmerett og valgbarhet

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har betalt årskontingent senest ved årsmøtet har stemmerett i alle foreningens anliggender, og er valgbare til foreningens tillitsverv, hvor annet ikke er bestemt (jf. §5 og §6). Bare medlemmer av foreningen er valgbare til styret, musikkfaglig utvalg og valgkomiteen. Styremedlemmer kan ikke være medlem i musikkfaglig utvalg, stipendkomiteen eller valgkomiteen. Også musikkfaglig kompetente personer uten medlemskap i foreningen er valgbare til stipendkomiteen. Desisorer kan ikke ha andre årsmøtevalgte tillitsverv.

§ 8 Fratredelse fra tillitsverv og suppleringsvalg

a) Årsmøtetillitsvalgte kan fritas fra sitt verv hvis de ber årsmøtet eller styret om det.

b) Tillitsvalgte i foreningens organer plikter å fratre sitt verv etter begrunnet vedtak med 2/3 flertall på årsmøtet.

c) Hvis nyvalg ikke straks kan finne sted, avholdes suppleringsvalg.

d) Styret kan treffe suppleringsvalg til årsmøtevalgte verv inntil neste ordinære årsmøte.

e) Den fungerende valgkomité skal, hvis styret ber om det, avgi innstilling til suppleringsvalget.

Kapittel IV. Årsmøte og valg

§ 9 Årsmøte

a) Årsmøte holdes innen TONOs årsmøte. På årsmøtet behandles:

 1. Konstituering: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, protokollfører, to til å undertegne protokoll, tellekorps og to til å kontrollere valg og avstemninger
 2. Årsberetning
 3. Åpenhetsrapport
 4. Revidert regnskap
 5. Desisorenes beretning
 6. Fastsette overordnede prinsipper for fordeling av vederlag i tråd med lov om kollektiv forvaltning
 7. Eventuelle vedtektsendringer
 8. Honorarer
 9. Kontingent
 10. Andre saker som er nevnt i innkallingen
 11. Valg av medlemmer til styret, musikkfaglig utvalg, stipendkomiteen, valgkomité, desisorer og revisor
 12. Eventuelle valg av/nominasjon til andre verv
 13. Budsjett for inneværende år legges frem til orientering

b) Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innkommet senest 1. februar.

c) Varsel om berammelse sendes medlemmene senest åtte uker før ordinært årsmøte. Årsmøtet sammenkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste, årsberetning, regnskap, valgkomiteens innstilling og andre saker til behandling med eventuelle forslag til vedtak.

d) Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter, jf. punkt f). Et stemmeberettiget medlem (jf. §7) kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for flere enn ett medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig, datert og underskrevet fullmakt. Fullmakten kan bare gjelde førstkommende årsmøte etter at fullmakten er avgitt. Fullmaktsgiver kan når som helst kalle tilbake fullmakten

e) Protokoll fra årsmøtet sendes eller tilgjengeliggjøres for alle medlemmene innen tre uker.

f) Dersom færre enn 1/5 av foreningens stemmeberettigede medlemmer er representert, kan 1/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene kreve nytt årsmøte for å avgjøre vedkommende sak eller valg. Årsmøtet fastsetter i så fall selv datoen for nytt årsmøte, som må holdes innen seks uker. Det nye årsmøtet er beslutningsdyktig uten hensyn til antallet fremmøtte medlemmer.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som skal behandles. I sistnevnte tilfelle plikter styret å innkalle til slikt årsmøte senest tre uker etter at kravet har kommet inn til foreningens kontor. Unnlater styret å foreta innkalling, kan de medlemmene som har forlangt det på egen hånd innkalle årsmøtet med varsel som nevnt i § 9 c.

§ 11 Avstemninger og valg

Valg skal skje ved avgivelse av stemmetegn, enten skriftlig, med håndsopprekning eller lignende avgivelse av stemmetegn. Dersom det er flere enn én kandidat til samme verv, skal valg skje skriftlig. Avstemninger skal også skje skriftlig dersom minst én av de stemmeberettigede krever det. Valg kan gjøres ved akklamasjon eller håndsopprekning dersom det ikke er flere enn én kandidat til hvert verv.

Alle avgjørelser skjer med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i vedtektene. Ved beregning av flertall regnes blanke stemmer ikke med. Ved stemmelikhet ved valg hvor det har vært flere enn to kandidater, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Har det ikke vært flere enn to kandidater, eller har det vært stemmelikhet ved valg under ett, foretas loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre avstemninger enn valg og nominasjoner, anses vedtaksforslaget for ikke vedtatt.

§ 12 Valgordning for styret, musikkfaglig utvalg, stipendkomiteen, valgkomiteen og desisorer

a) Foreningens styre kan bestå av fem eller sju medlemmer. Styret består av minst styreleder,nestleder og tre øvrige medlemmer. Styreleder velges særskilt for tre år av gangen, øvrige velges særskilt for to år av gangen, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Velges et styre på sju medlemmer skal det velges en andre nestleder som også velges særskilt. Valget roteres slik at det for et styre på fem medlemmer velges tre det ene året og to det andre og tredje året. For et styre på sju medlemmer roteres valget slik at det velges fire det ene året og tre det andre og tredje året, og valg av de to nestlederne skal rulleres. To vararepresentanter velges for ett år av gangen.

b) Musikkfaglig utvalg består av fire medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av årsmøtet. I tillegg velges to varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Valget roteres slik at det hvert år velges to medlemmer og ett varamedlem. Musikkfaglig utvalg konstituerer selv sin nestleder for ett år av gangen. Ved innstilling til og sammensetning av musikkfaglig utvalg skal det legges vekt på at en bred kunstnerisk og faglig kompetanse er representert.

c) Stipendkomiteen består av fire medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av årsmøtet. I tillegg velges to varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Valget roteres slik at det hvert år velges to medlemmer og ett varamedlem. Ved innstilling til og sammensetning av stipendkomiteen skal det legges vekt på at en bred kunstnerisk og faglig kompetanse er representert.

d) Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av årsmøtet. Til komiteen velges også ett varamedlem. Medlemmene velges for to år og varamedlemmet for ett år. Valget roteres slik at det hvert år hvert år velges ett eller to medlemmer. Valgkomiteen bør fortrinnsvis bestå av personer som har særlig kjennskap til foreningens virksomhet. Minst ett av medlemmene bør ha erfaring fra sentrale organer, som styret, musikkfaglig utvalg eller stipendkomiteen.

e) På hvert årsmøte velges to desisorer for ett år av gangen.

Kapittel V. Foreningens administrasjon

§ 13 Styret

Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene, og representerer foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak årsmøtet treffer.

Styret ansetter foreningens daglige leder og annet personale som er nødvendig for foreningen. Disse er underlagt styrets instruks, og styret fastsetter også arbeidsvilkårene.

Foreningen forpliktes ved styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura og gi fullmakt til å anvise utbetalinger.

Styret gir nærmere retningslinjer for virksomheten i foreningens komiteer og utvalg, og fastsetter møtehonorarene for medlemmer av disse.

Styret er beslutningsdyktig når fire av dets medlemmer eller varamedlemmer, hvorav styreleder eller nestleder, er til stede ved et styre på fem medlemmer, og fem av dets medlemmer eller varamedlemmer, hvorav styreleder eller nestleder, er til stede ved et styre på sju medlemmer. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Dobbeltstemmen tilfaller nestlederen hvis denne fungerer som leder på styremøtet.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger der alle vedtak føres inn. Vedtak som gjelder enkeltmedlemmer bør så vidt mulig begrunnes. Protokollen skal underskrives av de av styrets medlemmer som var til stede og skal tilstiles revisor og desisorer når den er vedtatt.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg til behandling av saker av mindre betydning eller saker som det haster å få avgjort og som vanskelig kan bli behandlet av det samlede styre i tide. Vedtak av arbeidsutvalget skal snarest – og senest på neste styremøte – gjøres kjent for det øvrige styret.

Styret plikter å ha en bred kontaktflate overfor det norske og internasjonale musikk- og kulturlivet.

§ 14 Musikkfaglig utvalg

Musikkfaglig utvalg er foreningens sakkyndige organ i kunstneriske spørsmål, og skal fatte endelige vedtak i slike spørsmål innenfor de rammene styret setter. Musikkfaglig utvalg fører egen protokoll som skal signeres av møtets leder og ett medlem. Vedtakene skal gjennomgås av administrasjonen for å kontrollere at det ikke er begått saksbehandlingsfeil. Vedtakene er konfidensielle inntil de er kontrollert av administrasjonen, og forelegges deretter styret til orientering.

Utvalget er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst to andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen, eller nestlederen i leders fravær, dobbeltstemme.

§ 15 Stipendkomiteen

Stipendkomiteen avgir innstilling til stipender.

Komiteen er beslutningsdyktig når samtlige fire medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede. Ved behandlingen av de enkelte søknadene må ikke noen delta som er inhabile etter forvaltningslovens §6. Om det er en slik sammenheng mellom en eventuell søknad og de øvrige søknadene som skal behandles at det kan svekke tilliten til et medlems upartiskhet, vil dette medlemmet også være inhabilt ved vurderingen av de øvrige søknadene og skal derfor fratre under behandlingen av disse.

For komiteens arbeid med innstilling til Statens kunstnerstipend gjelder for øvrig Kulturdepartementets forskrift §8.2.

§ 16 Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller kandidater til valg for årsmøtet. Innstillingen til valg av styre og musikkfaglig utvalg skal begrunnes skriftlig. Valgkomiteen skal påse at de aktuelle kandidatene tilfredsstiller kravene til habilitet i §19. Valgkomiteen bør være representert på årsmøtet.

Valgkomiteen skal, ved sammensetningen av styret så vel som de komiteer og utvalg som velges av årsmøtet, blant annet ta hensyn til behov for kontinuitet, behov for endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning.

Dersom valgkomiteen innstiller kandidater til gjenvalg i verv som vedkommende har hatt i seks år eller mer sammenhengende, skal det gis særskilt begrunnelse.

§ 17 Revisor og desisor

a) Foreningens regnskaper skal revideres av autorisert revisor.

b) Desisorene skal gjennomgå regnskapene og styreprotokollen for å kontrollere at det ikke er foretatt disposisjoner som er i strid med foreningens vedtekter, årsmøtevedtak eller styrets egne retningslinjer og vedtak.

§18 Taushetsplikt

Enhver av foreningens tillitsvalgte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med sitt tillitsverv får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har fratrådt sitt tillitsverv.

§ 19 Inhabilitet

Medlemmer av foreningens organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil.

Medlemmet er inhabilt når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende organ uten at medlemmet deltar. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Kapittel VI. Forvaltning av rettigheter


§20 Forvaltning av rettigheter

NKF har rett til å inngå bindende, ikke-eksklusive avtaler på vegne av medlemmene, om tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale innenfor de rammer som følger av til enhver tid gjeldende bestemmelser i åndsverkloven om tvangs- og avtalelisens samt privatkopiering.

NKF kan også forvalte, beskytte og kreve inn vederlag for andre rettigheter av opphavsrettslig art som overlates til organisasjonen fra medlemmene, etter inngåelse av forvaltningskontrakt vedtatt av organisasjonens styre mellom organisasjonen og rettighetshaveren.

NKF kan overlate retten til å inngå avtaler knyttet til rettighetene gitt i først og annet ledd til eksterne parter, og sammenslutninger av rettighetshaverorganisasjoner med tilsvarende oppgaver.

Årsmøtet skal i tråd med lov om kollektiv forvaltning vedta de overordnede prinsippene for fordeling av vederlag. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer basert på prinsipper vedtatt av årsmøtet. Styret kan gi eksterne parter i oppdrag å fordele vederlaget i tråd med disse prinsippene og retningslinjene fastsatt av styret.

Opphavsrettsvederlag skal disponeres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Opphavsrettsvederlag som ikke kan fordeles til individuelle rettighetshavere fordeles kollektivt til kulturelle, sosiale og pedagogiske formål. Både vederlagsmidler som fordeles kollektivt og individuelt skal være tilgjengelige for opphavere til musikk og sangtekst uavhengig av organisasjonstilhørighet.

§21 Andre avtaleforhold

Styret kan på foreningens vegne inngå avtaler om:

a) generelle normer for vederlag eller honorar på områder der bruk av medlemmenes verk krever individuell avtale med opphavsmenn.

b) rett til og vilkår for privat eller offentlig bruk av medlemmenes verk med hjemmel i åndsverklovens regler eller som det felles forvaltningsorgan etter praksis innkasserer vederlag for.

c) kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelt vederlag.

d) rett til for fremtiden å benytte medlemmenes offentliggjorte verk, og om vederlag for slik bruk. Dette punktet gjelder ikke bruk som inngår under punkt b ovenfor.

Avtale som nevnt under punkt d må likevel godkjennes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter reglene i §9 for å bli bindende for foreningen. Godkjennelse er ikke nødvendig når en slik avtale fornyes uten prinsipiell utvidelse. Tredje ledd gjelder ikke fremføringsrettigheter i verk som forvaltes av TONO.

Kapittel VII. Vedteksendringer og oppløsning

§ 22 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres på årsmøtet. Vedtak om endring krever minst 2/3 flertall blant de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.

§ 23 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på årsmøtet. Oppnår vedtaket 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet, skal vedtaket innen tre uker sendes til uravstemning blant samtlige medlemmer med tre ukers frist. Forslaget anses endelig vedtatt dersom det får tilslutning fra minst halvparten av de innkomne stemmene.

Ved foreningens oppløsning skal midlene gå til et formål til beste for de som har vært medlemmer av foreningen og deres etterlatte. Årsmøtet som behandler oppløsningsforslaget kan med vanlig flertall treffe nærmere bestemmelse om hvordan midlene skal benyttes videre, herunder oppnevne et avviklingsstyre med fullmakt til å forestå avviklingen og ta de avgjørelser som er nødvendige innenfor fullmakten.

Treffes ikke et slikt vedtak, eller oppnår ingen forslag om dette flertall, skal midlene overføres til TONO for anvendelse som nevnt i første setning.

§ 24 Overgangsbestemmelser

Disse vedtekter trer i kraft når årsmøtet er hevet.

Kapittel VII. Vedtektsendringer, oppløsning m.v.

§ 21 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres på generalforsamling. Vedtak om endring krever minst 2/3 flertall blant de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.

§ 22 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på generalforsamling. Oppnår det på generalforsamlingen 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemmene på generalforsamlingen, skal vedtaket innen tre uker sendes til uravstemning blant samtlige medlemmer med tre ukers frist. Forslaget anses endelig vedtatt dersom det får tilslutning fra minst halvparten av de innkomne stemmer.

Ved foreningens oppløsning skal midlene gå til et formål til beste for de som har vært medlemmer av foreningen og deres etterlatte. Generalforsamlingen som behandler oppløsningsforslaget kan med vanlig flertall treffe nærmere bestemmelse om hvordan midlene skal benyttes videre, herunder oppnevne et avviklingsstyre med fullmakt til å forestå avviklingen og ta de avgjørelser som er nødvendige innenfor fullmakten.

Treffes ikke slikt vedtak, eller oppnår ikke noe forslag om dette flertall, skal midlene overføres til TONO for anvendelse som nevnt i første setning.

§ 23 Overgangsbestemmelser

Disse vedtekter trer i kraft når generalforsamlingen er hevet.

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.