Generalforsamling

Vedtekter

25. mai 2021

Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 2023

Kapittel I. Navn og formål

§ 1 Navn og formål

a) Norsk Komponistforening er en forening av yrkesaktive komponister.

b) Foreningens formål er å ivareta sine medlemmers kunstneriske, økonomiske, faglige og sosiale interesser.

c) Foreningens sete er i Oslo.

Kapittel II. Medlemskap

§ 2 Opptak av medlemmer

a) Yrkesaktive komponister kan opptas som medlemmer etter skriftlig søknad, jf § 1a. Vilkårene er at:

 1. søkeren har forvaltningskontrakt med TONO for fremføring og lydfesting i Norge.
 2. søkerens komponeringsvirksomhet har vesentlig tilknytning til Norge.
 3. søkeren kan dokumentere en fyldig og faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og aktivitet som komponist. Slik dokumentasjon kreves imidlertid ikke dersom søkeren er medlem av en av de tilsvarende nordiske komponistforeninger.
 4. søkeren, hvis vedkommende er medlem av et annet lands komponistforening, frasier seg sin stemmerett og eventuelle rettigheter til økonomiske fordeler i sin tidligere forening.

b) Søknaden avgjøres av musikkfaglig utvalg.

c) Blir søknaden avslått, kan søkeren påklage vedtaket innen tre uker etter at vedkommende har mottatt underretning om avslaget og begrunnelsen for dette. Klagen behandles av musikkfaglig utvalg, som innstiller til nytt vedtak. Innstillingen legges frem for styret for endelig vedtak.

d) Det kan i særlige tilfeller innvilges medlemskap til kunstnere som kan bidra til å fremme foreningens virksomhet, selv om vilkårene i §2a) ikke er oppfylt.

§ 3 Medlemmenes plikter

a) Foreningens medlemmer plikter til enhver tid å vise lojalitet til de retningslinjer av organisasjonsmessig art som fastsettes av generalforsamlingen og styret.

b) Ved inngåelse av kontrakter vedrørende bestilling, utgivelse, lydfesting, offentliggjøring, fremføring eller annen utnyttelse av sine verk, plikter medlemmet å følge de kontraktsbestemmelsene som måtte være fastsatt av foreningen eller TONO. Dispensasjon kan gis av styret.

c) I den utstrekning det ikke strider mot medlemmets velferdsinteresser, plikter medlemmet å påta seg de tillitsverv som vedkommende på lovlig måte kan velges, oppnevnes eller nomineres til. Et medlem som har innehatt et tillitsverv i minst to år kan likevel be seg fritatt for et tidsrom av like lang varighet som vedkommende har fungert.

d) Medlemmer som er helt eller delvis arbeidsuføre kan få innvilget fritak for kontingent og serviceavgift. Fritak innvilges etter dokumentasjon på arbeidsuførhet og graden av denne.

§ 4 Utmelding og opphør av medlemskap

a) Utmelding skal skje skriftlig, og medlemskapet anses som avsluttet fra den dagen utmeldingen kommer til foreningens kontor.

b) Medlemskapet opphører uten utmelding dersom et medlem ikke har betalt skyldig medlemskontingent, etter to purringer, eller dersom vilkårene etter §2, punkt 1, 2 og 4 ikke lenger er til stede.

§ 5 Suspensjon og eksklusjon

Et medlem kan for alltid eller for et bestemt tidsrom utelukkes fra foreningen når vedkommende opptrer i strid med §3, eller har utvist en så klanderverdig oppførsel at det kan skade Norsk Komponistforenings anseelse.

Styret avgjør spørsmålet om utelukkelse etter at medlemmet er gitt anledning til å uttale seg. For at utelukkelse skal finne sted, må minst fire av styrets medlemmer stemme for det.

Brev om eksklusjon sendes rekommandert senest en uke etter styrevedtaket.

Medlemmet kan klage avgjørelsen inn for generalforsamlingen. Klagen må være skriftlig. Klagefristen er tre uker etter at underretningen er sendt. Klagen behandles på den første ordinære generalforsamlingen som ligger mer enn fem uker frem i tid. Klager har møte- og uttalerett, men skal fratre under klagebehandlingen. Generalforsamlingen treffer endelig avgjørelse ved skriftlig avstemning og alminnelig flertall.

§ 6 Æresmedlemmer

Personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske komponister eller for norsk musikk, kan utnevnes til æresmedlemmer.

Et forslag om æresmedlemskap skal etter enstemmig innstilling fra styret forelegges musikkfaglig utvalg, og anses vedtatt dersom det får tilslutning ved alminnelig flertall. Forslaget om æresmedlemskap skal behandles konfidensielt, og avstemningen skal foregå skriftlig. Blir det vedtatt, kunngjøres æresmedlemskapet senest ved førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Æresmedlemskap gir i seg selv ikke stemmerett på generalforsamlinger.

Kapittel III. Generalforsamling og valg

§ 7 Alminnelige regler for generalforsamling

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Innkalling til ordinær generalforsamling skal inneholde:

 1. saksliste
 2. styrets beretning og regnskap
 3. valgkomiteens forslag til kandidater i de tilfeller valg og/eller nominasjon skal skje, herunder eventuelt suppleringsvalg på ny tillitsvalgt i stedet for tillitsvalgt som ikke kan fungere ut sin valgperiode
 4. andre saker til behandling, med eventuelle forslag til vedtak

b) Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter, jf. punkt c.
Et stemmeberettiget medlem (jf. §5 og §6) kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for flere enn ett medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig, datert og underskrevet fulmakt. Fullmakten kan bare gjelde førstkommende generlforsamling etter at fullmakten er avgitt. Fullmaktsgiver kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

c) Dersom færre enn 1/5 av foreningens stemmeberettigede medlemmer er representert, kan 1/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene kreve ny generalforsamling for å avgjøre vedkommende sak eller valg. Generalforsamlingen fastsetter i så fall selv datoen for den nye generalforsamlingen, som må holdes innen seks uker. Den nye generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til antallet fremmøtte medlemmer.

d) Generalforsamlingen velger en møteleder. Valg skal skje skriftlig dersom det er flere enn én kandidat til samme verv. Avstemninger skal også skje skriftlig dersom én av de stemmeberettigede krever det. Skal flere velges under ett, avgir hver stemmeberettigede stemme på inntil så mange personer som skal velges. Valg kan gjøres ved akklamasjon eller håndsopprekning dersom det ikke er flere enn én kandidat til hvert verv, og ingen stemmeberettigede har krevd skriftlig avstemning.

e) Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, skjer alle avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i andre avstemninger enn valg og nominasjoner, anses vedtaksforslaget for ikke vedtatt. Ved stemmelikhet ved valg hvor ikke flere skal velges under ett, og det har vært flere enn to kandidater, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Har det ikke vært flere enn to kandidater, eller har det vært stemmelikhet ved valg under ett, foretas loddtrekning.

f) Til kontroll av de valg og avstemninger som finner sted, oppnevner generalforsamlingen en komité på minst to medlemmer.

g) Fra generalforsamlingen føres referat som skal undertegnes av møtelederen og to medlemmer valgt av generalforsamlingen. Referatet fra generalforsamlingen skal innen tre uker sendes samtlige medlemmer i vanlig brev.

§ 8 Ordinær generalforsamling

a) Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen TONOs årsmøte. Varsel om berammelse sendes medlemmene senest åtte uker før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være innkommet senest 1. februar.

b) På generalforsamlingen behandles, i denne rekkefølgen:

 1. Styrets beretning om foreningens virksomhet for siste kalenderår.
 2. Revidert regnskap for siste kalenderår, sammen med revisorens og desisorenes uttalelse, og åpenhetsrapport i henhold til lov om kollektiv forvaltning med tilhørende forskrift for midler krevd inn i henhold til §18.
 3. Eventuelle vedtektsendringer.
 4. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer og eventuelt andre tillitsvalgte.
 5. Fastsetting av medlemskontingenten.
 6. Saker som er spesielt nevnt i innkallingen
 7. Valg av styre med varamedlemmer i samsvar med § 10.
 8. Valg av musikkfaglig utvalg og stipendkomité i samsvar med § 11.
 9. Valg av valgkomité i samsvar med § 12.
 10. Eventuell oppnevning/nominasjon til TONOs organer i samsvar med TONOs vedtekter.
 11. Valg av to desisorer blant foreningens medlemmer, som ikke kan være medlemmer av styret eller andre av generalforsamlingen valgte organer, jf. § 18.

c) Styrets budsjett for inneværende år forelegges generalforsamlingen til orientering, evt. i forbindelse med punkt b).

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/5 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som skal behandles. I sistnevnte tilfelle plikter styret å innkalle til slik generalforsamling senest tre uker etter at kravet er kommet inn til foreningens kontor. Unnlater styret å foreta innkalling, kan de medlemmene som har forlangt det på egen hånd innkalle generalforsamlingen med varsel som nevnt i § 7, punkt a.

§ 10 Valg av styre

Styret kan bestå av fem eller sju personer. Foreningens styre består av minst styreleder, nestleder og tre øvrige medlemmer som alle velges særskilt for to år av gangen. Velges et styre på totalt sju personer skal det også velges en 2. nestleder, som også velges særskilt.

Styrelederen, nestlederen og minst ett styremedlem velges det ene året, og en eventuell 2. nesteleder og de øvrige styremedlemmene det påfølgende året. Til slutt velges tre vararepresentanter for ett år. Er det flere enn en kandidat til de enkelte vararepresentantplassene, foretas særskilt valg for disse plassene. Ellers velges alle under ett. Bare medlemmer av foreningen er valgbare til styret.

§ 11 Valg av musikkfaglig utvalg og stipendkomité

a) Musikkfaglig utvalg består av fire medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av generalforsamlingen. I tillegg velges to varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen. Valget roteres slik at det hvert år velges to medlemmer og ett varamedlem.

Musikkfaglig utvalg konstituerer selv sin nestleder for ett år av gangen. Bare medlemmer av foreningen er valgbare til musikkfaglig utvalg. Styremedlemmer i foreningen kan ikke sitte i musikkfaglig utvalg. Ved innstilling til og sammensetning av musikkfaglig utvalg skal det legges vekt på at en bred kunstnerisk og faglig kompetanse er representert.

b) Stipendkomiteen består av fire medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av generalforsamlingen. I tillegg velges to varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen. Valget roteres slik at det hvert år velges to medlemmer og ett varamedlem. Styremedlemmer i foreningen kan ikke sitte i stipendkomiteen. Ved innstilling til og sammensetning av stipendkomiteen skal det legges vekt på at en bred kunstnerisk og faglig kompetanse er representert. Også musikkfaglig kompetente personer uten medlemskap i foreningen er valgbare til stipendkomiteen.»

c) Ved alvorlig sykdom eller annet omfattende frafall kan styret supplere generalforsamlingsvalgte verv inntil neste ordinære generalforsamling.

§ 12 Valg av valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en leder som velges særskilt av generalforsamlingen.

Medlemmene i komiteen velges for to år om gangen. Valget roteres slik at det annethvert år er vekselvis ett eller to medlemmer som velges. Til komiteen velges også ett varamedlem.

Varamedlemmet velges for ett år. Bare medlemmer av foreningen er valgbare til valgkomiteen.

Valgkomiteen bør fortrinnsvis bestå av personer som har særlig kjennskap til foreningens virksomhet. Minst ett av medlemmene bør ha erfaring fra sentrale organer, som styret, musikkfaglig utvalg eller stipendkomiteen.

Kapittel IV. Foreningens administrasjon

§ 13 Styret

Styret er foreningens høyeste organ mellom generalforsamlingene, og representerer foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og de vedtak generalforsamlingen treffer.

Styret er beslutningsdyktig når fire av dets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Dobbeltstemmen tilfaller nestlederen hvis denne fungerer som leder på styremøtet.

Styret plikter å ha en bred kontaktflate overfor det norske og internasjonale musikk- og kulturlivet.

Styret gir nærmere retningslinjer for virksomheten i foreningens komiteer og utvalg, og fastsetter møtehonorarene for medlemmer av disse.

Foreningen forpliktes ved styrets leder sammen med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura og gi fullmakt til å anvise utbetalinger.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger der alle vedtak føres inn. Vedtak som gjelder enkeltmedlemmer bør så vidt mulig begrunnes. Protokollen skal underskrives av møtets leder og skal tilstiles revisor og desisorer når den er vedtatt.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg til behandling av saker av mindre betydning eller saker som det haster å få avgjort og som vanskelig kan bli behandlet av det samlede styre i tide. Vedtak av arbeidsutvalget skal snarest – og senest på neste styremøte – gjøres kjent for det øvrige styret.

Styret ansetter foreningens daglige leder og annet personale som er nødvendig for foreningen. Disse er underlagt styrets instruks, og styret fastsetter også arbeidsvilkårene.

§ 14 Musikkfaglig utvalg

Musikkfaglig utvalg er foreningens sakkyndige organ i kunstneriske spørsmål, og skal fatte endelige vedtak i slike spørsmål innenfor de rammene styret setter. Vedtakene skal være begrunnet, og de skal gjennomgås av administrasjonen for å kontrollere at det ikke er begått saksbehandlingsfeil. Vedtakene er konfidensielle inntil de er kontrollert av administrasjonen, og forelegges deretter styret til orientering.

Utvalget er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst to andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen, eller nestlederen i leders fravær, dobbeltstemme.

§ 15 Stipendkomiteen

Stipendkomiteen avgir innstilling til stipender.

Komiteen er beslutningsdyktig når samtlige tre medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede. Ved behandlingen av de enkelte søknadene må ikke noen delta som er inhabile etter forvaltningslovens § 6. Om det er en slik sammenheng mellom en eventuell søknad og de øvrige søknadene som skal behandles at det kan svekke tilliten til et medlems upartiskhet, vil dette medlemmet også være inhabilt ved vurderingen av de øvrige søknadene og skal derfor fratre under behandlingen av disse.

For komiteens arbeid med innstilling til Statens kunstnerstipend gjelder for øvrig Kulturdepartementets forskrift § 8.2.

§ 16 Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller kandidater til valg for generalforsamlingen. Innstillingen til valg av styre og musikkfaglig utvalg skal begrunnes skriftlig. Valgkomiteen skal påse at de aktuelle kandidatene tilfredsstiller kravene til habilitet i §17. Valgkomiteen bør være representert på generalforsamlingen.

Dersom valgkomiteen innstiller kandidater til gjenvalg i verv som vedkommende har hatt i seks år eller mer sammenhengende, skal det gis særskilt begrunnelse.

§ 17 Inhabilitet

Medlemmer av foreningens organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil.

Medlemmet er inhabilt når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av vedkommende organ uten at medlemmet deltar. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Kapittel V. Forvaltning av rettigheter


§18 Forvaltning av rettigheter


NKF har rett til å inngå bindende, ikke-eksklusive avtaler på vegne av medlemmene (...), om tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale innenfor de rammer som følger av til enhver tid gjeldende bestemmelser i åndsverkloven om tvangs- og avtalelisens samt privatkopiering.

NKF kan også forvalte, beskytte og kreve inn vederlag for andre rettigheter av opphavsrettslig art som overlates til organisasjonen fra medlemmene, etter inngåelse av forvaltningskontrakt vedtatt av organisasjonens styre mellom organisasjonen og rettighetshaveren.

NKF kan overlate retten til å inngå avtaler knyttet til rettighetene gitt i først og annet ledd til eksterne parter, og sammenslutninger av rettighetshaverorganisasjoner med tilsvarende oppgaver.

Årsmøtet skal i tråd med lov om kollektiv forvaltning vedta de overordnede prinsippene for fordeling av vederlag. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer basert på prinsipper vedtatt av årsmøtet. Styret kan gi eksterne parter i oppdrag å fordele vederlaget i tråd med disse prinsippene og retningslinjene fastsatt av styret.

Opphavsrettsvederlag skal disponeres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler i lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Opphavsrettsvederlag som ikke kan fordeles til individuelle rettighetshavere fordeles kollektivt til kulturelle, sosiale og pedagogiske formål. Både vederlagsmidler som fordeles kollektivt og individuelt skal være tilgjengelige for opphavere til musikk og sangtekst uavhengig av organisasjonstilhørighet.

§19 Andre avtaleforhold

Styret kan på foreningens vegne inngå avtaler om:

a) generelle normer for vederlag eller honorar på områder der bruk av medlemmenes verk krever individuell avtale med opphavsmenn.

b) rett til og vilkår for privat eller offentlig bruk av medlemmenes verk med hjemmel i åndsverklovens regler eller som det felles forvaltningsorgan etter praksis innkasserer vederlag for.

c) kollektivt vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelt vederlag.

d) rett til for fremtiden å benytte medlemmenes offentliggjorte verk, og om vederlag for slik bruk. Dette punkt gjelder ikke bruk som inngår under punkt b ovenfor.

Avtale som nevnt under punkt d må likevel godkjennes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter reglene i § 7 for å bli bindende for foreningen. Godkjennelse er ikke nødvendig når en slik avtale fornyes uten prinsipiell utvidelse. Tredje ledd gjelder ikke fremføringsrettigheter i verk som forvaltes av TONO.

Kapittel VI. Revisjon

§ 20 Revisor/desisorer

Foreningens regnskaper revideres av TONOs revisor.

Desisorene skal gjennomgå regnskapene og styreprotokollen for å kontrollere at det ikke er foretatt disposisjoner som er i strid med foreningens vedtekter, generalforsamlingsvedtak eller styrets egne retningslinjer og vedtak.

Kapittel VII. Vedtektsendringer, oppløsning m.v.

§ 21 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres på generalforsamling. Vedtak om endring krever minst 2/3 flertall blant de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.

§ 22 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles på generalforsamling. Oppnår det på generalforsamlingen 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemmene på generalforsamlingen, skal vedtaket innen tre uker sendes til uravstemning blant samtlige medlemmer med tre ukers frist. Forslaget anses endelig vedtatt dersom det får tilslutning fra minst halvparten av de innkomne stemmer.

Ved foreningens oppløsning skal midlene gå til et formål til beste for de som har vært medlemmer av foreningen og deres etterlatte. Generalforsamlingen som behandler oppløsningsforslaget kan med vanlig flertall treffe nærmere bestemmelse om hvordan midlene skal benyttes videre, herunder oppnevne et avviklingsstyre med fullmakt til å forestå avviklingen og ta de avgjørelser som er nødvendige innenfor fullmakten.

Treffes ikke slikt vedtak, eller oppnår ikke noe forslag om dette flertall, skal midlene overføres til TONO for anvendelse som nevnt i første setning.

§ 23 Overgangsbestemmelser

Disse vedtekter trer i kraft når generalforsamlingen er hevet.

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.