Likestilling og mangfold

11. mai 2021

Arbeidet med et mangfoldig skapende musikkliv og en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Fordi kunst lages fra et subjektivt ståsted vil vi sikre at ulike stemmer får slippe til. Vi jobber for likestilling i alle ordets dimensjoner.

Et rikt kunst- og kulturliv trenger et mangfold av perspektiver og stemmer. I foreningens indre struktur er dette et fundament, inkludert å sikre en god kjønnsbalanse gjennom en balansert representasjon i alle foreningens faste organer og spontane arbeidsgrupper. Komponistforeningen er videre bevisst på kjønnsfordeling og representasjonsbildet som helhet ved oppnevning av representanter til organer utenfor foreningen og andre representasjonsoppgaver.

Kunnskap om, og bevissthet rundt mangfold, inkludering og likestilling er vesentlig for å kunne skape endringer. Likestillingsbegrepet innebærer likeverd, like rettigheter og like muligheter, som igjen er en forutsetning for den frie kunsten. Komponistforeningen har et eget likestilling- og mangfoldsombud som skal påse at likestilling- og mangfoldsperspektivet, i bred forstand, alltid er med i styrets behandling av planer og saker.

Agnes Ida Pettersen var Komponistforeningens første likestillingsombud. Birgit Djupedal overtok vervet i 2021, og i 2022 ble Tze Yeung Ho Komponistforeningens første likestillings- og mangfoldsombud.
I 2023 ble tittelen endret til likestilings- og inkluderingsombud.

Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.
(Styrevedtak, 27.06.2016)