20131015 NMD2014 0406 liten

Nordic Music Days 2014

Ekspress konsertstøtte

24. april 2024

Realiser prosjektet ditt med tilskudd på inntil 20.000 kroner!


Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med å realisere konserter/arrangementer med egne verk.

Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles løpende av administrasjonen, men søknad må sendes inn minst fire uker før konserten finner sted.

Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og skal ikke brukes som toppfinansiering av større prosjekter eller til konserter arrangert av institusjoner med betydelig offentlig grunnfinansiering*. Konserter med totalbudsjett over kr 150.000,- vil normalt bli avslått.

Det er begrenset budsjett i ordningen, og tilskudd gis fortløpende frem til budsjettet er brukt opp. Budsjettet er periodisert kvartalsvis for å sikre fordeling over hele året.

Tilskuddet utbetales når søknaden er innvilget av administrasjonen og gyldig faktura er sendt til oss.

Ved tildeling vil du få tilgang til et rapporteringsskjema, hvor vi etterspør dokumentasjon på gjennomføring og regnskap for konserten. Rapport må fylles ut innen en måned etter at konserten har funnet sted. Dersom rapport ikke leveres vil en miste retten til å søke konsertstøtte påfølgende år.


Retningslinjer:

  • For å søke denne ordningen må du være medlem av Norsk Komponistforening, og søke på vegne av dine egne prosjekter (hvor musikken din fremføres).
  • Det kan innvilges tilskudd på inntil kr. 20 000 per kalenderår, fordelt på en eller flere konserter.

  • Et spesifisert budsjett for hele konsertproduksjonen må legges ved søknaden.

  • Tilskuddet skal ikke dekke komponisthonorar, og dette skal heller ikke inngå i budsjettet, selv om det er finansiert av andre. For øvrig kan tilskuddet brukes til å dekke alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av konserten, som leie av lokale, musikerhonorar, markedsføring/annonsering, leie av teknisk utstyr, osv.

  • Tilskuddet kan ikke dekke kostnader som ikke er direkte knyttet til konserten (herunder opptak, øvinger, møtevirksomhet osv.)

  • Konserten må være en offentlig/åpen og kunne dokumenteres på nett.

  • Medlemmer som har jubileum inneværende år (rundt tall fra og med 50-årsdag) er garantert konsertstøtte, også om budsjettet er brukt opp. Ordningen med erkjentlighetstipend/ekstra konsertstøtte er avviklet av budsjetthensyn.

_ _

*) Arrangement i regi av festivaler og institusjoner med faste offentlige tilskudd, eller større tilskudd fra NKF, vil bli avslått. Unntak kan gjøres for frie ensembler som har tilskudd fra kulturrådets ensemblestøtteordning når de gjør enkeltstående konserter som ikke er under festivaler eller institusjoners paraply med støtte som beskrevet over.

Søknadsskjema