Likestillings- og inkluderingsombudet i NKF

27. juni 2019

NKF ønsker å jobbe for å fremme likestilling og mangfold i vår egen forening spesielt, og i musikk- og kulturlivet generelt, samt i forbindelse med fremføring av ny, norsk musikk.

Likestilling- og inkluderingsombudet oppnevnes på første styremøte etter generalforsamlingen for ett år av gangen. Ombudet har møterett, men ikke talerett i alle NKFs organer.

Ombudet har følgende oppgaver:

  • Å følge med på NKFs arbeid og sørge for at spørsmål om likestilling og mangfold er en naturlig del av alle sentrale diskusjoner i organisasjonen
  • Å følge med i norsk musikkliv, og melde fra til NKF om oppgaver/saker/spørsmål som organisasjonen bør fremme/ta opp
  • Å utvikle egen kompetanse på feltet, og dele den med resten av organisasjonen
  • Å være kontaktledd for NKFs medlemmer ved behov i relevante saker
  • Å se etter nye muligheter for å sikre et mer likestilt og mangfoldig musikkliv
  • Å initiere eller formidle kontakt med organisasjoner eksternt i relevante spørsmål
  • Å informere styret om sitt arbeid 1-2 ganger i året

Likestilling- og inkluderingsombudet og/eller representanter fra styret kan organisere relevante medlemsmøter, f.eks. for NKFs kvinnelige medlemmer.

Likestilling- og inkluderingsombudet oppfordres til å delta i offentlige diskusjoner om emnet, i samråd med AU. Det har som viktigste funksjon å sørge for at spørsmålene står aktivt på NKFs agenda og melde videre til styret/styreleder om aktuelle arbeidsoppgaver/diskusjoner.

Det understrekes at selv om NKF har oppnevnt et likestilling- og inkluderingsombudet, har hele organisasjonen et ansvar for å fremme likestilling og mangfold.