Adobe Stock 192349239

© M-Production - Stock.Adobe.Com

Støtte til bearbeiding av verk

28. mai 2021

En måte å øke fremføringsmulighetene på, er å gjøre verket tilgjengelig for flere besetninger. Denne ordningen er til for nettopp dette. Du må være medlem, eller søke på vegne av et medlem i Norsk Komponistforening til denne ordningen.

NKF arbeider for økt fremføring av norsk kunstmusikk

Støtte til bearbeiding av verk er i første rekke myntet på verk som spilles lite på grunn av besetningen og som du derfor vil tilgjengeliggjøre for flere. I første rekke gir ordningen støtte til omskriving av egne verk for nye besetninger. Verket skal i stor grad være det samme, men arrangeres/instrumenteres om, for eksempel fra orkester til sinfonietta eller omvendt, fra janitsjarkorps til brassband eller fra én kammergruppe til en annen. Støtte til større revisjoner kan søkes fra ordningen Tilgjengeliggjøring av norsk musikk. Målet med denne ordningen er at verket skal spilles mer, ikke at komponisten skal komponere mer.

Mange komponister kvier seg for ekstraarbeidet med denne typen omskriving, på grunn av arbeidsmengde, eller fordi det ikke er plass til det i en hektisk hverdag. Ekstraarbeidet blir ikke nødvendigvis fullfinansiert med denne ordningen, men er tenkt som et bidrag til å få verk fremført i flere settinger.

Det kan søkes støtte á 5 000, 10 000 og 15 000 kroner, tilsvarende ca. henholdsvis 1, 2, og 3 ukers arbeid. Beløpene gis som et lite tilskudd til arbeid og er ikke å regne som fullt honorar. For beregning av honorarsatser viser vi til oversikt over anbefalte bestillingssatser. I søknaden må du begrunne søknadssum med verkets kompleksitet og lengde, samt antall stemmer som skal skrives om.

I utgangspunktet kan komponister søke ordningen, men også forlag kan søke på vegne av komponist. Andre enn komponisten selv kan utføre jobben, men da må det foreligge avtale med komponist. Verket må tilgjengeliggjøres hos forlag eller NB Noter før tilskuddet blir utbetalt. Ordningen er tilgjengelig for Norsk Komponistforenings medlemmer.

Søknaden skal inneholde:

  • Verket som skal bearbeides (vedlegg)
  • En begrunnelse for hvorfor du ønsker å bearbeide dette verket (fyll ut i søknadsskjema)
  • En begrunnelse for beløpet du søker innvilget (fyll ut i søknadsskjema)
  • Evt avtale med komponist hvis andre enn komponist søker (vedlegg)

Søknadsfrist:
Søknadsfrister i 2024 er 15. januar, 1. april, 1. september og 15. oktober
NB! Pga av påske er fristen 1. april utsatt til 3. april kl 13:00


Søknadsskjema