Adobe Stock 114179755 sdecoret

Foto: sdecoret/stock.adobe.com

Støtte til synliggjøring

28. august 2023

Norsk Komponistforening arbeider for å fremme bruken av norsk musikk, og i tråd med dette er det viktig at det finnes tilgjengelig, oppdatert og synlig informasjon om norske komponister og deres virke.

Formålet med ordningen er økt synlighet for norske komponister og deres musikk gjennom

 • aktuelle informasjonskanaler, som digitale plattformer, sosiale medier og egen nettside
 • oppdaterte visuelle presentasjoner, som pressebilder eller videopresentasjoner
 • oppdaterte tekstlige presentasjoner, som komponistbiografier og informasjon om kunstnerskapet og verkene, på relevante språk
 • nye kreative tiltak som bidrar til økt synlighet av norske komponister

Midlene skal fortrinnsvis gå til tiltak som bidrar til synliggjøringen av komponister og deres kunstnerskap på et overordnet og generelt nivå med sikte på langsiktig effekt, spesielt dersom essensielt innhold om komponisten mangler eller er utdatert. Det kan også gis støtte til tidsbegrensede, kreative tiltak som utforsker nye måter å synliggjøre norske komponister på, og som kan bidra til positive ringvirkninger over tid.

Det kan søkes støtte om tilskudd på 5 000 eller 10 000. Vi gjør oppmerksom på at tilskudd vil utbetales mot faktura.

Midlene kan gå til

 • ekstern kompetanse, f.eks. til design av nettsider, fotografer, skribenter, oversettere etc.
 • ekstern hjelp til opplæring, for at komponisten selv skal kunne lage/administrere egne informasjonskanaler og styrke kompetansen til å promotere egen komponistvirksomhet
 • større arbeid utført av komponisten selv, f.eks. til oppgraderinger/oppdateringer av egne informasjonskanaler knyttet til ens virke som komponist

Midlene kan ikke gå til

 • støtte til konsertopptak eller innspilling av verk

For ovennevnte tiltak, se Komponistforeningens egne støtteordninger for dette:

 • Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar
 • Dokumentasjonsopptak
 • Innspilling og utgivelse

Hvem kan søke?

Enkeltkomponister – enten alene, eller i fellesskap med flere komponistkolleger – eller den/de som utfører oppdraget, kan søke ordningen. Dersom du søker på vegne av andre enn deg selv som komponist, må du bekrefte at søknaden er sendt inn i samråd med den eller dem det gjelder.

Søknaden skal inneholde

 • Navn på søker.
 • Evt. bekreftelse fra komponist(er), om du søker på vegne av andre enn deg selv.
 • Hva slags synlighetstiltak søkes det støtte til?
 • Kort begrunnelse: Hvordan vil tiltaket bidra til økt synlighet?
 • Hvem skal utføre arbeidet?
 • Enkelt budsjett med begrunnelse for søknadsbeløp.
 • Estimert arbeidstid/arbeidsfordeling

Søknadsfrist og vurdering av søknaden

Søknadsfrister i 2024 er 15. januar, 1. april, 1. september og 15. oktober
NB! Pga av påske er fristen 1. april utsatt til 3. april kl 13:00

Søknaden vurderes av musikkfaglig utvalg, som består av seks medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på profesjonalitet, gjennomføringsevne og prosjektets evne til å oppnå større synlighet.

Send elektronisk søknad her