Endringer i Komponistforeningens støtteordninger

16. januar 2023

Komponistforeningen 260822 23

Renate Madsen

Styret i Norsk Komponistforening, foran fra venstre; Mathilde Grooss Viddal, styreleder Jørgen Karlstrøm, nestleder Stine Sørlie, bak fra venstre nestleder Martin Hirsti-Kvam, Gyrid Nordal Kaldestad, Ragnar Rasmussen og Knut Olaf Sunde.

Renate Madsen

Dessverre er vi i 2023 heller ikke helt ferdig med pandemien. Opphavsrettsøkonomien er treg, og nedgangen i TONOs inntekter i 2020-22 gir seg i 2023 utslag i at NKF får reduserte kulturelle midler.

Vi har de siste årene også brukt tidligere års overskudd på å styrke støtteordningene, men må nå tilbake til et normalisert nivå. I tillegg har vi etter dialog med styret i Det norske komponistfond og innspill fra medlemmer i foreningen, besluttet å redusere beløpet vi søker om fra fondet, for å sikre at mest mulig av fondets penger går til skaping av musikk.

Foreningen har fortsatt en stabil økonomi, men disse forholdene gjør at vi i år gjør enkelte justeringer i støtteordningene våre. Endringene gjelder for 2023. Styret vil vurdere situasjonen for 2024 når de økonomiske rammene er klare.

Såkornmidler

Såkornmidler ble innført som følge av utfordringene mange møtte under pandemien. Det har vært stor pågang til denne ordningen, og styret har derfor besluttet at ordningen skal videreføres. Ordningen har stor fleksibilitet, og er åpen for at søker i stor grad selv definerer hva vedkommende har bruk for i sin skapende virksomhet.
Retningslinjer for ordningen finner du her.

Dokumentasjonsopptak

Denne ordningen har blitt svært populær, men er også kostbar. I en periode har vi hatt mulighet til å innvilge alle søknader som innfridde kriteriene. I 2023 blir vi nødt til å sette et tak på antall opptak i ordningen, som også kan bety at ikke alle vil få innvilget søknadene sine.

Vi innfører nå søknadsfrister med noe større margin enn før, og søkerne må gi en kort argumentasjon for hvorfor de opplever at akkurat denne konserten/musikalske situasjonen krever profesjonell dokumentasjon. Vi vil prioritere søknader fra søkere som ikke tidligere har fått innvilget opptak gjennom ordningen, og programmer med mest mulig ny(ere) musikk. Opptakene vil praktisk sett utføres som før. Det vil ikke lenger være mulig å søke om kontantstøtte til å gjøre opptak på egenhånd. Ordningen har tidligere vært administrativt behandlet. Søknadene vil i 2023 behandles av Komponistforeningens musikkfaglige utvalg. Retningslinjer for dokumentasjonsopptak finner du her.

Ekspress konsertstøtte

Ordningen er fremdeles prioritert og har blitt svært populær. Pågangen av søknader gjør at vi er nødt til å innføre noen retningslinjer for å sikre at vi har kontroll over ressursene vi disponerer. Den største endringen i denne ordningen, er at vi periodiserer tildelingene. Det vil si at vi deler midlene i ordningen i fire, og innvilger støtte inntil potten for den aktuelle perioden er oppbrukt. Man må søke om støtte senest fire uker før konserten skal gjennomføres. Det lønner seg altså å være ute i god tid. Dersom et prosjekt ikke er innvilget, og heller ikke gjennomført i det en ny periode starter, blir det mulig å søke på samme prosjekt på nytt. Retningslinjer finner du her.

Bearbeiding av verk

Det vil fremdeles være mulig å søke om støtte til bearbeiding av verk. Søknadsfristene blir imidlertid nå de samme som søknad om støtte til såkornmidler. Retningslinjer for denne ordningen finner du her.

Mentorordning

Det vil fremdeles være mulig å søke om mentorløp, med en øvre grense på ett mentorløp per år. Retningslinjer for mentorordningen finner du her.

Reisestøtte til urfremføring

Denne ordningen utgår i 2023.


For fremføringer i utlandet kan man søke Music Norways støtteordning.