F Hpaulikor20220907 191626

Foto: Beate Styri

Vi trenger mer norsk musikk som verden ennå ikke har hørt

27. oktober 2023

Å jobbe sammen med levende komponister, dirigenter og utøvere frem mot et nytt stykke er alltid spennende og inspirerende. Samtidig bidrar vi med å skape musikkhistorie fra vår egen tid.
Tekst: Beate Styri, kommunikasjonsansvarlig

Det er bruken av musikken og tilrettelegging av at ny musikk komponeres som danner grunnlaget både for komponisters virksomhet og for det musikalske tilbudet samfunnet får. Økt bruk av ny musikk gir komponister anledning til fortsatt skapende aktivitet, som igjen gir publikum et rikere tilbud.

Vi har laget to informasjonsvideoer med dirigent Anne Karin Sundal-Ask og komponist Frank Havrøy. De forteller om sine erfaringer med å frembringe og fremføre helt ny musikk, om hvordan du finner frem i villnisset av noter, og hvor du kan søke om midler til bestillingsverk.

I tillegg til det pedagogiske og det menneskelige, så er samtidsmusikken det jeg brenner aller mest for i korarbeidet. Det å få jobbe med alt sammen fra du har en idé til det blir presentert ny musikk for publikum det er så spennende og givende.
Anne Karin Sundal-Ask, dirigent og pedagog

Hvor kan man få penger til å bestille ny musikk?

Støtte til komponisthonorar ved bestilling av ny musikk = bestillingsverk. Alle sjangre kan få støtte. Ønsker koret å bestille et nytt verk, kan det søkes om støtte til bestillingsverk hos følgende fond:

Stort sett synger vi musikk av komponister som har vært døde i lang tid. Det skal vi selvsagt fortsette med. Men, jeg vet også, at det finnes knapt noe bedre enn å jobbe sammen og fremføre musikk som verden ennå ikke har hørt. Frank Havrøy

Om støtteordningene

Det norske komponistfond skal stimulere til å fremme skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Fondet innvilger midler til bestillingsverk og prosjektverk, primært laget av komponister som bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Både en bestiller og en komponist/låtskriver kan søke om støtte til komponisthonorar. En bestiller kan være et kor, vokalensemble eller et korps, en fremføringsinstitusjon, utøver, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles. Bestillere som skal søke til prosjekter med flere komponister/låtskrivere, må legge inn en søknad for hver komponist/låtskriver. Styret behandler hver søknad individuelt. For komponister er det en forutsetning at komposisjonen skal fremføres på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer, og man må ha en intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidler.

Søknadsfrister for Det norske komponistfond er 4. mars og 2. oktober 2024, begge kl. 13:00.

Kulturrådet
gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Komponister, musikere arrangører, festivaler, musikere og institusjoner kan søke om støtte. Honorarene skal gå til komponister / skapende medvirkende og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen fremfører det og har en plan for videre formidling til publikum.

Hvem kan søke?

Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner, fremføringsinstitusjoner kan søke tilskudd til å bestille en komposisjon eller musikkproduksjon.
Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader.

Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer.

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • kostnader til innspilling og plateproduksjon
 • bestillerens kostnader som utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), administrasjon, markedsføring og publikumsarbeid
 • utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné
 • komponister under utdanning
 • forprosjekter

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søknadsfrist
for Norsk kulturråds støtteordning – Komposisjon og produksjon av musikk er 5. desember 2023, kl. 13:00.

Tilleggsinformasjon for profesjonelle kor og ensembler
Hos Kulturrådet kan det også søkes tilskudd til videre konsert- og turnéformidling av produksjonene etter urfremføring fra deres ordning for musikere og musikkensembler. Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band.

Tilskuddsordningen bidrar til at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig og rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.

Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september. Les mer om ordningen for konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift.
Les mer om ordningen her>>>

Kort oppsummert
Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale.

Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering.

Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

Spesifikt om denne ordningen

 • Det kan søkes tilskudd til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
 • Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt.
 • Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

Obs: Prosjektstøtte musikk omfatter ikke innspilling og produksjon av musikk. Da må man søke Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte Fonogram.

Hvem kan søke?
Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Søknadsfrist for Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering) er 6. februar og 3. september 2024 kl. 13:00.

Hvordan søke ?

Les utlysningstekster nøye!

Dersom koret er bestiller: Skriv en kort presentasjon av koret/ensemblet med en motivasjonstekst om hvorfor dere søker om midler til ny musikk. Presenter komponisten dere har bedt om å lage verket for dere, og gå i dialog med vedkommende for å formulere den kunstneriske motivasjonen med verket. Fortell om når og hvor og i hvilken anledning det nye verket skal fremføres. Fortell også hvordan dere vil bruke verket videre. F.eks. ha det på konsertprogram på en turné, i konkurranser og annen fremtidig bruk.

Utvalgene som vurdere søknadene får mange søknader og har kort tid på å behandle hver av dem. Vær derfor så spesifikk som mulig, tenk kvalitet fremfor kvantitet og ha de viktigste poengene først!

Bruk Norsk Komponistforening og NOPAs bestillingssatser når honorar til komponist eller arrangør skal beregnes. Beløpet skal i sin helhet gå til den eller de som gjør komposisjonsarbeidet / arrangeringen.

På Komponistforeningens hjemmesider finner dere en nøkkel for hvordan man beregner honorar ut ifra antall stemmer og lengde på verk. Snakk med komponisten og avtal beløp ut ifra gjeldende satser.

Generelt om søknader

 • Lag et realistisk budsjett.
 • Legg ved en god prosjektbeskrivelse dersom ordningen ber om det.
 • Vær ute i god tid. Les veiledningen nøye, sjekk ordnings krav og formål.


Ressurssider

Norsk Komponistforenings formål er å ivareta sine medlemmers kunstneriske, økonomiske, faglige og sosiale interesser. Vi skal slik bidra til frie, unike kunstneriske uttrykk for å skape refleksjon og opplevelser i et raust, åpent og tolerant samfunn.

Norsk Komponistforening arbeider for at det skal være mulig å skape et mangfold av unike kunstneriske uttrykk som gir sterke opplevelser, skaper debatt, dialog og samarbeid. Komponistforeningen arbeider ikke bare for komponistene, men også for musikkens utvikling. Vi jobber for de godene samfunnet høster av at kunstnere skaper musikk av høy kunstnerisk kvalitet, og av at denne er tilgjengelig for publikum. En forutsetning for denne virksomheten er at komponister står fritt til å uttrykke seg gjennom sin musikalske kunst, og har reelle muligheter og gode økonomiske rammevilkår for å utøve sitt yrke.