Seks nye komponister valgt ut til KUPP 2.2

25. august 2023

Kollasj KUPP 2 2

Øverst fra venstre: Inga Margrete Aas (foto: Bjørnhild Gan), Anders Hannevold (foto: Patrik Ontkovic), Louisa Palmi Danielsson (foto: Ingeborg Zackariassen), Ingebjørg Vilhelmsen (foto: Rigmor Knutsen), Tobi Pfeil (foto: Claudia Cox) og Jonas Skaarud (foto: Radostina Ivanova).

Øverst fra venstre: Inga Margrete Aas (foto: Bjørnhild Gan), Anders Hannevold (foto: Patrik Ontkovic), Louisa Palmi Danielsson (foto: Ingeborg Zackariassen), Ingebjørg Vilhelmsen (foto: Rigmor Knutsen), Tobi Pfeil (foto: Claudia Cox) og Jonas Skaarud (foto: Radostina Ivanova).

Med KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få nyttige veiledere og verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

De seks komponistene som er valgt ut for den kommende perioden i 23/24 er:

KUPP 2.2 vil gå over ett og et halvt år hvor deltakerne gjennomgår et program i fire faser. Målgruppen er nyutdannede komponister under 35 år med ambisjoner om en internasjonal karriere.

Deltakerne får fagsamlinger og mentorsessions hvor de trenes i å uttrykke seg om egne arbeid både i fysiske møter med for eksempel utgivere, festivalledere og aktuelle bestillere, men også for et større publikum, på digitale flater og i sosiale medier m.m. Det legges opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor den enkelte deltaker står i sin karriere, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer, samt mer inngående kunnskap om internasjonale bransjekontakter. Komponistene skal også komponere ett verk til et ensemble de velger i dialog med KUPP-teamet. Gjennom samarbeid med ensembler ønsker prosjektet at en større del av det frie feltet skal få et løft i sitt internasjonale arbeid med ny musikk.

Det kom inn rundt 60 søknader innen søkandsfristen til KUPP 2.2. Juryen har bestått av James Black (komponist og kunstnerisk leder Klang festivalen) Heloisa Amaral (pianist og direktør Ultima), Stine Sørlie (komponist og styreleder Notam), Trond Madsen (kunstnerisk leder BIT20), og Mathieu Lacroix (komponist, professor og tidligere deltaker i KUPP). Ida Habbestad (daglig leder i Norsk Komponistforening) og Kaja Bjørntvedt (rådgiver og prosjektleder i Music Norway/KUPP) deltok med informasjon og veiledning i jurymøtet.

Juryinstruksen var som følger:

Juryen skal komme frem til en gruppe på seks komponister som har et faglig tilfredsstillende nivå og som vil få godt utbytte av å jobbe med eksponering nasjonalt og internasjonalt.

Gruppen skal settes sammen slik at den fungerer godt sammen og med vektlegging på deltakernes motivasjon. Om mulig, også ha en geografisk spredning. I sammensetningen av gruppen skal man etterstrebe likestilling samt mangfold i uttrykk og mangfold i bakgrunn.

KUPP er et utviklingsprogram for komponister under 35 år, finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond, Norsk Komponistforening og Music Norway.