Nytt dialogmøte om gjenoppbygging av kultursektoren

26. november 2021

Torsdag 25. november arrangerte Kulturrådet og Norsk filminstitutt det tredje dialogmøtet i "Prosjektet om gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien", og som er bestilt av Kulturdepartementet. Denne gangen handlet det om virkemidler i et gjenoppbyggingsperspektiv.

Norsk Komponistforening ved styreleder Jørgen Karlstrøm var invitert til å holde innlegg om rettigheter. Hans hovedpoeng var at dersom komponister skal fortsette å lage ny musikk, er det noen rammevilkår som må på plass. Han viste til at den foreløpige rapporten til prosjektet forteller at musikkfeltet har fått en stor del av “koronamidlene”, men at få støttetiltak har gått til skapere og utøvere. – Rettighetshaverne har ikke blitt koronamillionærer, understreket Karlstrøm.

Han tok opp blant annet disse punktene:

  • DSM-direktivets bestemmelser med formål å styrke rettighetshavere, må implementeres i norsk lov på en god måte.
  • Vederlagsordningene for digitale avspillinger må bli bedre. Rettighetshavere har ikke fått noe ut av økningen i digitale arrangementer, da de ofte er gratis eller har svært lav pris.
  • Subsidierte billettpriser hos institusjoner som følge av offentlige tilskudd, skal ikke medføre tapte vederlagsinntekter.
  • Det er behov for en tydeligere strategi for innrettingen av fond- og stipendordningene, hvor Kulturrådet i større grad tør å prioritere

NKF sendte også inn et lengre skriftlig innspill med flere tiltak. Prosjektet kommer med en kunnskapsoppsummering og en rapport om kunstnere før jul. Denne vil danne grunnlag for videre tiltak. Prosjektet skal være ferdig i april. Du kan lese mer om arbeidet, inkludert første delrapport, her.