Avklarende møte om TONOs avregningsmodell

9. juni 2024

TONO logoer black Background
Rundt 70 personer deltok i et informasjonsmøte fredag 7. juni om TONOs nye avregningsmodell. Møtet skapte et tydeligere bilde av modellen og dens konsekvenser. NKFs styre mener at informasjonen er så viktig at den bør deles med alle TONOs medlemmer.

NKF mener at TONOs administrasjon ikke har vært tilstrekkelig transparent i sin kommunikasjon om den nye modellen. Informasjonen som ble gitt i møtet var essensiell for å forstå modellens konsekvenser, og vi anmoder om at denne informasjonen deles med alle medlemmer.

Konsekvenser av den nye modellen

I møtet kom det blant annet frem at testavregninger viser at kun 5 % av TONOs 42 000 medlemmer vil få en høyere utbetaling på konsertområdet under den nye modellen, mens 95 % vil få lavere utbetalinger. 30 % av alle TONOs medlemmer vil se en vesentlig nedgang i utbetaling. Dette gjelder for alle konserter, ikke bare for subsidiert pulje. Vårt anliggende er å vise at skapere av alle slag med den nye modellen vil få radikalt omgjort sin økonomi.

I møtet ble det spurt om, og gitt konkrete eksempler for konsertområdet:

 • Samleavtale med 10 små konserter:
  Innbetalt kr. 7 120.
  Avregnet beløp i 2022 kr. 11 012. I ny modell: kr. 5 308.
 • Litt større konserter:
  a) Innbetalt kr. 9 147.
  Avregnet beløp i 2022 kr. 18 324. I ny modell kr. 6 819.

  b)
  Innbetalt kr. 11 228.
  Avregnet for 2022 kr. 19 917. I ny modell kr. 8 371.
 • Subsidiert pulje:
  Innbetalt beløp kr. 15 420.
  Avregnet for 2022 kr. 14 866. I ny modell kr. 11 496.

Det ble også stilt spørsmål om hvilket handlingsrom styret og administrasjonen har vurdert for å ivareta det kunstneriske mangfoldet for alle rettighetshavere som jobber innenfor dette området.

NKFs styre ser nødvendigheten av en ny modell. Den skal selvfølgelig være i tråd med lovverket. Det vi ber om, er at man ser på hvordan man kan bruke noen av mekanismene som allerede er foreslått i den nye modellen på en mer differensiert måte.

De samme midlene skal fordeles, blir det sagt, og man hevder at modellen er rettferdig. Vår oppfatning er at foreliggende modell har som konsekvens at de helt få rettighetshaverne – noen få prosent av TONOs medlemmer med en allerede høy inntekt vil få mer, og den store bredden av TONOs medlemmer vil få mindre. Dette er en markedslogikk, og TONO skal virke i et marked. Men TONO er mer enn en ren markedsaktør. Det er også et felleskap av rettighetshavere, som skal ha legitimitet i Kultur-Norge. Vi forutsetter at dette felleskapet fungerer for alle.

I møtet ble det fremstilt at det kun er én måte å lage denne modellen på. Vi mener fremdeles det er et større handlingsrom ved å bruke flere av de foreslåtte mekanismene på en mer differensiert måte og lage en mer gjennomgående prinsipiell modell som står seg over tid, både i praktisk bruk og begrunnelse. For den foreslåtte modellen kan kritiseres for selektiv bruk av prinsipper som skaper nye skjevheter.

Innspurten i TONOs arbeid med ny modell har gått raskt. Usikkerheten som har oppstått er uheldig. Vi mener det er viktigere å sikre at en omforent modell som kan stå seg over tid blir vedtatt, enn at det gjøres nå, og ber om utsatt behandling.

Vi håper på enda tydeligere svar i årsmøtet, og mener det bør være et minimum at TONO forsikrer seg om at alle de stemmeberettigede har like tydelig informasjon om modellens konsekvenser, som den som ble gitt i informasjonsmøtet, før prinsipper for fordeling skal vedtas.

Vi mener også at TONOs administrasjon og flertallet i styret må vise tydeligere interesse for å se på hvordan man kan bygge fellesskap og solidaritet i organisasjonen, slik at TONO er for alle, og ikke de få. Vi ber om at TONO tydeligere erkjenner CRM-direktivets formulering om at de kollektive forvaltningsorganisasjonene fremdeles bør fortsette å spille en viktig rolle for å fremme mangfold av kulturuttrykk og tilgjengelighet for alle rettighetshavere, og forteller hvordan man vil jobbe for dette. Dersom man mener at lovverket legger for sterke begrensninger i dette, må TONO også vise hvordan de har tenkt å arbeide for at det samme lovverket skal hensynta en bred portefølje av rettighetshavere. Vi er sikre på at loven ikke kan ha hatt som intensjon å bidra til økte forskjeller i samfunnet.

NKFs krav

NKF krever at:

 • All informasjon om den nye modellen skal deles med alle TONOs medlemmer, inkludert anonymisert testavregning
 • TONO skal være transparent om modellens konsekvenser og om hvilke vurderinger som er gjort for å ivareta alle rettighetshavere.
 • TONO skal følge CRM-direktivets formulering om å fremme mangfold og tilgjengelighet for alle rettighetshavere, og ha en plan for dette arbeidet.
 • Årsmøtet skal være transparent om alle konsekvensene av den nye modellen før det tas en beslutning.

Vi håper at TONO vil ta våre bekymringer på alvor og at årsmøtet vil fatte et informert vedtak i denne saken.

TONOs årsmøte avholdes på Popsenteret i Oslo tirsdag 11. juni kl. 18.00, eller man kan delta digitalt via årsmøteportalen https://tono.meetando.no hvor du også finner møtelenke, sakspapirer og registrering til årsmøtet. Det er også der du overfører/mottar fullmakt.