Første møte med ny politisk ledelse

19. november 2021

20211118 134739

Foto: Beate Styri

Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm og politisk rådgiver Heidi Vibeke Pedersen på vei til møte i Kulturdepartementet

Foto: Beate Styri

I går var Norsk Komponistforening hos Kulturdepartementet ved statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann for å gi innspill til hvordan de kan styre for å sikre rettighetshaverne bedre.

- Vi setter pris på at politisk ledelse i Kulturdepartementet møtte oss så snart etter tiltredelsen og midt i en hektisk budsjettinnspurt, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Karlstrøms budskap til departementet er at de må bruke styringsmulighetene de har, og huske at de som lager musikken er selvstendige kunstnere med behov for stabile rammevilkår.

Vi tok opp fem punkter i møtet:

  1. Arbeiderpartiet ønsker et nytt Kulturløft. Dette er bra men innrettingen må være riktig. Det frie feltet må styrkes.
  2. Kulturdepartementet bør ha tydeligere føringer i tildelingsbrevene til institusjoner med offentlig støtte, blant annet til andel bestillingsverk fra norske komponister. Vi ser også motvilje hos institusjonene til å betale vederlag for digitale visninger. Det bør være et krav til statlig finansierte virksomheter at opphavsrettigheter respekteres.
  3. Samrådsprosessen når arbeidsstipender til kunstnere skal fordeles på grupper, bør forbedres.
  4. Vi vet etter FAFO-rapporten om ABE-reformen (2021) at statsstøtte fører til lavere billettpriser. Dette kan gi lavere vederlag til rettighetshavere. Det er en utilsiktet negativ effekt som ikke bør ramme komponistene.
  5. Behov for endringer i NRK-plakaten. Vi har forventninger til at departementet følger opp Medietilsynets utredning om NRKs mediemangfold, som kommer den 29. november.

Statssekretæren hadde følge med seniorrådgiver Guro Heggedal og fungerende avdelingsdirektør Martin Schjerven i Medie- og kunstavdelingen*. Departementet uttrykte at de var glade for å få på plass økningen i arbeidsstipender til kunstnere, og at de var opptatt av å styrke kunstnerøkonomien. De lovet å involvere NKF i arbeidet med den meget forsinkede Kunstnermeldingen, hvor styring og samråd ville bli et tema.

Fra NKF deltok politisk rådgiver Heidi Vibeke Pedersen i tillegg til styreleder.

*Medie- og kunstavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta ytringsfridom, medium, pengespel, stiftingar, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspel, musikk, scenekunst og kunstnarpolitikk. Avdelinga forvaltar lover og regelverk innanfor dei nemnde felta, og løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar på området.