Komponistforeningens kommentar til ny regjeringsplattform

14. oktober 2021

Forside hurdalsplattformen

Norsk Komponistforening er fornøyd med at den nye regjeringen vil styrke kunstnerøkonomien og det frie feltet. Vi er også positive til regionale kulturfond, men vil understreke viktigheten av at en slik ny struktur ikke svekker Norsk Kulturfond. Det er også svært positivt at regjeringen vil stille krav til de som mottar offentlige midler, for å nå ambisjonene om mangfold og likestilling. Komponistforeningen mener at dette er en forutsetning for nyskaping og utvikling. Budsjettforslaget som foreligger nå, bærer preg av en regjering som slapp taket i kulturen med avviklingen av koronatiltakene, med mye til de som allerede har store bevilgninger. Det er nødvendig at den nye regjeringen tar tak med en gang, og vi vil særlig peke på tre nødvendige tiltak:

– Det frie feltet må styrkes gjennom økte avsetninger til Norsk Kulturfond, som med dagens budsjett i realiteten er svekket til fordel for økte bevilgninger til institusjoner.

– De offentlige institusjonene og NRK må få tydelige føringer om bestilling og bruk av norsk musikk

– Kunstnerøkonomien må styrkes gjennom flere arbeidsstipend, bedre arbeidslivsrettigheter og arbeidsmuligheter. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må rustes opp, det bør innføres rett til å framforhandle kollektive avtaler for selvstendige oppdragstakere og det bør bli lik opptjening av trygderettigheter.

Dette er grep som handler om kulturens rammevilkår, og som må til for å sikre nyskaping. Dette har blitt enda viktigere nå når samfunnet har åpnet igjen, og kulturlivet skal starte opp på nytt. Ønsket om at kulturbudsjettet skal utgjøre 1 prosent av statsbudsjettet er positivt. Men så blir spørsmålet hvordan det skal fordeles. I forrige kulturløft ble fasiten at store summer gikk til bygging av hus og styrking av institusjoner som i liten grad bidrar til styrking av kunstnerøkonomien, nyskaping og uttrykksmangfold. Innretningen må nå være en annen.

Norsk Komponistforening vil nå ta kontakt med regjeringspartiene og kulturpolitikere for en dialog om våre forslag. Les hele regjeringsplattformen her (kultur fra side 68).

Hurdalsplattformen