Nkf 20200829 47

Foto: Renate Madsen

Komponistforeningens innspill på Åpen høring 4. november

5. november 2021

Medlemmer av Stortingets familie- og kulturkomité fikk høre både vårt og en lang rekke andre gode innlegg på åpen høring torsdag 4. november.

Mange av oss som deltok mener det er nødvendig å styrke det frie feltet gjennom stipend og fond, er opptatt av godt rammeverk for rimelige vederlag og kollektiv forvaltning, og av at budsjettet må tas hensyn til at kulturfeltet fortsatt har utfordringer som følge av pandemien.

Fra komiteens side kom det spørsmål knyttet til at Komponistforeningens og flere andre stilte seg kritisk til et forslag om å fjerne en hovedregel som ble innført i 2007, om at institusjoner mv med fast årlig driftstilskudd over statsbudsjettet ikke skal kunne søke prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond. Bekymringen er at det frie feltet taper ytterligere.

Følgende hovedpunkter ble løftet frem av styreleder Jørgen Karlstrøm i de tre tildelte minuttene Norsk Komponistforening fikk under budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité:

Takk for muligheten til å fremme våre synspunkter her i dag.
Mitt navn er Jørgen Karlstrøm og jeg er leder i Norsk Komponistforening. Hvem er vi? Jo, det er vi som skriver musikken i vår tid.

Vi trenger et løft for det frie feltet!

Budsjettet sikter først og fremst på å sikre det som allerede er skapt. Det gamle. De døde kunstnerne. Det er for all del fint, men det er vel å trekke det langt å si at disse står for nyskapingen.

For å treffe de som lever og skaper i dag og gi publikum et nyskapende og mangfold kulturtilbud må det frie feltet løftes betydelig.

Det er nødvendig når kulturlivet nå skal gjenoppbygges etter pandemien.

Det mener vi bør gjøres gjennom å:

 1. Styrk kunstnerøkonomien!
  kap 320 post 70
  Vi støtter Kunstnernettverkets krav om 350 nye stipendhjemler.

  Eksempel på behovet: antallet stipendhjemler tildelt gruppen komponister i Statens kunstnerstipend har stått stille i omtrent ti år. Samtidig har antallet aktive profesjonelle komponister nesten doblet seg.

  Behovet er åpenbart. Forslag til merknad om dette kan leses i det skriftlige innspillet.
 2. Norsk kulturfond,
  kap 320 post 55
  Det er foreslått i budsjettet at institusjoner, som allerede mottar milliarder i offentlige tilskudd, skal kunne søke om prosjektstøtte gjennom Norsk kulturfond, i fri konkurranse med selvstendige kunstnere med en gjennomsnittlig inntekt på under 200.000.

  Her vil vi rope et varsko!

  Det er ikke vanskelig å se hvem som risikerer å tape på dette: de levende kunstnerne i det frie feltet. Denne endringen må IKKE gjennomføres uten grundig vurdering. Vi ber derfor komiteen stoppe den. Vi vil også foreslå å øke Budsjettposten for norsk kulturfond med 100 millioner. Vi har formulert et forslag til merknad for komiteen som beskriver begge disse forholdene.
 3. Still krav til institusjonene!
  kap 323 post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner
  Store kulturinstitusjoner som i hovedsak finansieres av det offentlige, må ta et tydeligere ansvar for det norske musikkmangfoldet ved å bestille og fremføre mer musikk skapt i Norge. I dag er andelen norsk musikk hos de store institusjonene om lag 12 prosent i gjennomsnitt. Og noen ligger godt under. Bare 1 prosent er urframføringer, altså helt ny musikk. Vi mener prosentandelen må opp til minst 20 i gjennomsnitt. Dette kan løses ved å stille tydelige krav i tilskuddsbrevene. Også her har vi formulert et forslag til merknad.
 4. Følg opp NRK! kap 335, post 79
  Norsk Komponistforening klaget i mars 2020 NRKs musikk- og kulturprofil inn for Kringkastingsrådet.

 5. Kringkastingsrådet kritiserte NRK sterkt. Så godt som alle riksdekkende aviser ga støtte til kritikken på lederplass. Det samme gjorde flere titalls organisasjoner i norsk musikk og kulturliv. Støtten til kritikken var bred.
  Medietilsynet har allerede varslet at de trolig vil anbefale skjerping av NRK-plakaten.
  Det er viktig at departementet tar raskt tak i dette. Vi ber derfor komiteen gjøre følgende merknad for å sikre at arbeidet starter allerede nå:

  Forslag til merknad: Familie- og kulturkomiteen ber regjeringen vurdere kritikken som det siste året er rettet mot NRKs musikkprofil og NRKs ivaretakelse av musikkmangfoldet i Norge, og vurdere å endre NRK-plakatens formuleringer om krav til norskandel for musikk i NRK til å gjelde alle NRKs kanaler på radio og tv.

Takk for meg.