Bauck web styrepost

©Emily Read

Ny repertoarundersøkelse på gang

13. oktober 2023

I arbeidet vårt med å få kartlagt praksis i de offentlig finansierte musikkinstitusjonene, jobber vi langs to spor.
Tekst: Martin Rane Bauck, styremedlem i NKF

Repertoarundersøkelsene fra 2011 og 2019 fikk, og får fortsatt, ringvirkninger. Undersøkelsen fra 2019 ble for eksempel vist til i fremleggingen av statsbudsjettet 6. oktober. Det er på bakgrunn av våre opptellinger at Regjeringen kan si noe om for eksempel kjønnsbalanse i repertoarvalg i disse institusjonene.

To spor

I arbeidet vårt med å få kartlagt praksis i de offentlig finansierte musikkinstitusjonene, jobber vi langs to spor.

Prinsipielt sett mener vi at det burde være Kulturdepartementets ansvar å skaffe seg den oversikten de trenger for å utvikle god politikk på området. Institusjonene rapporterer selv til Kulturdirektoratet, men rapporteringen gir slik vi ser det ikke noe representativ informasjon om områder som er viktige for norsk musikkliv: De gir ingen informasjon om mangfold og kjønn i repertoarvalg, og tallene som rapporteres inn over framført samtidsmusikk er feilaktige. I innspillet vårt til budsjetthøringene stiller vi tydelige krav til at utforming av politikk må bygge på faktiske forhold og kritiserer departementet og direktoratet for å unngå å gå inn i kvalitetssikringen av dette materialet. NKF har, over flere år, kommet med konkrete innspill og forslag til hva som kan styrke kvaliteten i rapporteringen.

Når rapporteringen er så mangelfull som den er, har vi valgt å fortsette med vår egen innhenting av informasjon. Dette tallgrunnlaget er et viktig verktøy i dialogen både med de utøvende aktørene i musikkfeltet og bevilgende myndigheter.

Ny repertoarundersøkelse

I skrivende stund har vi satt i gang arbeidet med en ny repertoarundersøkelse, for å følge med på utviklingen i bruken av ny musikk hos de større institusjonene i landet, og for å følge med på om egenrapporteringen deres speiler virkeligheten.

Arbeidet er i startfasen, men vi håper å presentere resultatet om ikke altfor lenge!