Komponistforeningens likestillingspris 2017 går til Borealis

24. november 2017

Peter Meanwell Tine Rude1 2 1400x948

Foto. Borealis

Foto. Borealis

Ny pris for å øke bevisstheten rundt kjønnsbalansen i det skapende musikkfeltet.

Norsk Komponistforening delte i dag ut den aller første likestillingsprisen for å hedre forbilledlige initiativer og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet.

Komponistforeningens styre vedtok våren 2016 en likestillingsagenda, som slår fast at arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister skal være en av foreningens prioriterte oppgaver. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningen har et eget likestillingsombud som skal påse at likestillingsperspektivet alltid er med i styrets behandling av planer og saker. Komponistforeningen ser blant annet behovet for økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av nettverket Balansekunst, som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Komponistforeningens likestillingspris blir en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Styret i Komponistforeningen gikk i høst åpent ut for å få inn forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.

– Vi så etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.
Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Komponistforeningens styre i 2017 består av styreleder Jørgen Karlstrøm, nestleder Stine Sørlie, styremedlemmer Rebecka Ahvenniemi, Ørjan Matre og Jan Erik Mikalsen, og varamedlemmer Agnes Ida Pettersen, Jan Martin Smørdal og Kristin Norderval.

Det kom inn en rekke forslag til styret, som i samråd med foreningens likestillingsombud har diskutert seg frem til en verdig vinner.

Komponistforeningens likestillingspris for 2017 tildeles: BOREALIS – en festival for eksperimentell musikk. Borealis er lokalisert i Bergen.

Komponistforeningens begrunnelse

Komponistforeningens likestillingspris 2017 tildeles en festival som har vært bevisst på likestilling lenge. I sin strategi- og handlingsplan for 2017–2020 har de forpliktet seg til en 50/50-prosent fordeling av kvinner og menn. Dette gjelder både programmering av kunstnere som presenteres på den skapende og utøvende siden, og også innad i selve organisasjonen er dette en målsetning.

Kunstnerisk sett er festivalen en viktig brobygger mellom musikk, lydkunst og visuelle og sceniske kunstformer, og mellom norske og internasjonale aktører. Ikke minst er festivalen svært bevisst på å bygge forståelse for vår egen samtid, ved å åpne våre ører og øyne på nye måter: Hvilke uttrykk, historier og stemmer ble løftet fram i fortiden, og hvilke ble fortiet? Hva er situasjonen i dag, og hvordan ønsker vi å legge til rette for en stimulerende og demokratisk kulturell situasjon – både her og nå, og i fremtiden?

Festivalen som tildeles Komponistforeningens likestillingspris 2017, har i flere sammenhenger i nyere tid uttrykt at det ikke er vanskelig å lage et kjønnsbalansert program i dag, og samtidig ivareta kunstnerisk kvalitet. Det fins mer enn nok av spennende verk og ypperlige utøvere å velge i blant begge kjønn. Festivalen viser dermed at for å kunne være en reell brobygger, og for å kunne være en samtidsaktør som ikke henger etter tiden vi lever i, er kjønnsbalanse ikke til å komme forbi. Et kjønnsbalansert program vil bidra til å heve den kunstneriske kvaliteten, av den enkle grunn at dersom ett kjønn kommer sterkere til orde enn det andre, oppstår det et trangere kunstnerisk rom – med snevrere perspektiver, mindre mangfold og lavere takhøyde som resultat.

Festivalen er medlem av Balansekunst, og setter også søkelys på tematikken gjennom sitt nye mentorprogram for unge komponister, som foregår i Bergen – i samme by som festivalen årlig har funnet sted siden 2004. Et av satsingsområdene er å vise frem og å skape gode rollemodeller, og festivalens kunstneriske leder, Peter Meanwell, deltar aktivt i paneler og samtaler om kjønnsbalanse på det skapende musikkfeltet. Han og daglig leder for festivalen, Tine Rude, har utgjort lederteamet for de årlige festivalene siden 2015, og har helt fra da de startet å jobbe sammen året før, etablert en felles visjon for hva de ønsker festivalen skal være – både for de som arbeider med den, for kunstnere og samarbeidspartnere, for publikum og besøkende, og for kunst- og kulturlivet. De har hele veien tatt de store strukturelle beslutningene i fellesskap, og deres ideer og visjoner er dypt forankret i alle deler av festivalen.

Komponistforeningen gratulerer Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

IMG 6800

Foto: NKF

– Borealis er stolt over å være første mottaker av denne prisen som setter fokus på et viktig tema. Vi tror på at Borealis får et mer interessant kunstnerisk program, med en større relevans for flere når det presenteres mer enn et ensidig perspektiv.
Tine Rude, daglig leder i Borealis.

Prisen ble delt ut fredag 24. november kl 14:00 i forkant av Komponistforeningens årlige fagseminar.
Sted: AETAT, Maridalsveien 21, Oslo

Komponistforeningens likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Den første prisen ble delt ut i 2017.

Komponistforeningen går åpent ut hvert år for å innhente forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.