Håkon Berge er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening

25. mai 2022

20220521 173744

Foto: Beate Styri

Håkon Berge hedres med den høyeste utnevnelsen i Norsk Komponistforening; æresmedlemsskap.

Foto: Beate Styri

Håkon Berge er utnevnt som æresmedlem i Norsk Komponistforening for sin ekstraordinære innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk.

Nytt æresmedlem

Håkon Berge (f. 1954) tok instrumentalstudiet ved Rogaland Musikkonservatorium i årene 1978-81. Deretter studerte han komposisjon ved Norges musikkhøgskole, hvor han fikk sitt diplom i 1986. Samme år, den 13. mai 1986, ble ha tatt opp som medlem i Norsk Komponistforening.

Berge var formann i Norsk Komponistforening i årene 1991-1997. Mange historiske milepæler skjedde i disse årene. I sin helhet var Håkon Berges periode som formann for NKF preget av høy aktivitet, stor positiv synlighet for vår forening og betydelig gjennomslag for sakene han frontet.

Håkon Berge har også vært styreleder/nestleder og styremedlem i TONO fra 1991-2009 (styreleder 2004-2006.) Som styreleder i TONO tok han svært viktige grep for å sikre bredden i det musikalske landskapet, og støtte det «sårbare» repertoaret de åndsverk som i liten grad har kommersiell styrke. Berge var helt sentral i arbeidet med omleggingen av TONOs avregningssystem og hans innsats har vært av stor betydning for fellesskapet mellom alle grupper i TONO.

Håkon Berges innsats for NKF, TONO og norsk musikk generelt gjennom 36 år som komponist, tillitsvalgt og ansettelser ved forskjellige nasjonale og regionale kulturinstitusjoner kvalifiserer for æresmedlemskap i NKF, og under årets generalforsamling ble utnevningen offentliggjort.

Fra Norsk Komponistforenings vedtekter:

§ 6 Æresmedlemmer

Personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for norske komponister eller for norsk musikk, kan utnevnes til æresmedlemmer.

Et forslag om æresmedlemskap skal etter enstemmig innstilling fra styret forelegges musikkfaglig utvalg, og anses vedtatt dersom det får tilslutning ved alminnelig flertall. Forslaget om æresmedlemskap skal behandles konfidensielt, og avstemningen skal foregå skriftlig. Blir det vedtatt, kunngjøres æresmedlemskapet senest ved førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Æresmedlemskap gir i seg selv ikke stemmerett på generalforsamlinger.