Kraftverk – et felles løft for ny musikk

26. august 2022

ANO4837

Foto: Karina Gytre / nyMusikk

Stavanger Symfoniorkester på Only Connect Stavanger 2019.

Foto: Karina Gytre / nyMusikk

Landsforeningen nyMusikk og Norsk Komponistforening styrker sitt samarbeid gjennom prosjektet KRAFTVERK. Målet er et felles løft for produksjon og formidling av samtidsmusikk i ulike format.

Partene har satt opp en plan for den neste treårsperioden, med mål om å utvikle feltet og bedre arbeidssituasjonen for norske komponister, musikere og arrangører. Vi vil øke bruken av norsk musikk og norske produksjoner og oppnå flere og mer gjenbruk av bestillingsverk. Vi ønsker større deltakelse av norske komponister i internasjonale samarbeid, og bedre vilkår for unge komponister.

Viktige tiltak i Kraftverk:

  • Nasjonal turnéordning: Ordningen skal sikre koordinering, gjenbruk og bærekraft i samtidsmusikkproduksjoner, og være et insentiv for å styrke produksjoner som blir delt av minimum tre lokalavdelinger i nyMusikk. Målsettingen er å muliggjøre flere turnéer og mer gjenbruk av ny, norsk musikk i avdelingene.

  • Festivalutvikling: nyMusikk sine festivalarenaer skal styrkes, blant annet gjennom programmeringstilskudd og utvikling av lokale produksjonsledd i Stavanger og Trondheim.

  • Stipend: Behovet for organisasjonsutvikling er landsdekkende. Det utlyses et søkbart utviklingsstipend for lokalavdelinger i nyMusikk som ønsker å etablere nødvendig infrastruktur i form av del- eller prosjektstillinger innen produksjon, drift og koordinering -avdelinger. Tilskuddet blir gitt som insentiv for å øke kommunal og/eller fylkeskommunal støtte.

  • Internasjonaliseringstiltak: Det gis tilskudd for at norske komponister skal kunne delta i nyMusikk sine internasjonale nettverk, som EØS-prosjektene Particular.Universal (PT) og HALO.

  • Rekrutteringstiltak: I Kraftverk etableres to rekrutteringstiltak. Pauline Halls masterstipend for komponister og musikkvitere, går til kandidater som spesialiserer seg innen samtidsmusikkfeltet. Composer’s Kitchen er et mentorprosjekt der strykekvartetten Quatour Bozzini og norske og canadiske mentorkomponister samarbeider med profesjonelle komponister under etablering.

I det treårige samarbeidet har Komponistforeningen forpliktet seg til å støtte nyMusikks virksomhet med kr. 400 000 årlig. I tillegg vil partene ha dialog om politisk arbeid i felles saker og bidra med synliggjøring av hverandres virksomhet der hvor det er naturlig.

Oppstart

Komponistforeningen og nyMusikk har nå signert en avtale for samarbeidet. Prosjektet representerer ryggraden i nyMusikks flerårige satsing på å utvide og utvikle sin virksomhet og har en samlet kostnadsramme på 2,4 millioner. Samarbeidet startet opp i januar 2022 og strekker seg ut 2024. Partene skal møtes to ganger årlig for oppfølging av prosjektet, oppdatere hverandre om fremdrift og drøfte eventuelle nødvendige justeringer av tiltakene.

For spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Ida Habbestad, daglig leder, Norsk Komponistforening og/eller Ketil Gutvik, daglig leder, nyMusikk