Adobe Stock 192349498 3

M-Production

Søk medlemskap

17. juni 2024

Skriver du musikk eller lager lydkunst? Da kan du søke medlemskap i Norsk Komponistforening (NKF).


Norsk Komponistforenings medlemmer representerer et stort kunstnerisk mangfold og stor sjangerbredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk.

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som arbeider med musikk og lyd som kunstform. Vår primæroppgave er å sikre komponistenes rettigheter som kunstnere. Som medlem i NKF får du glede av samtlige medlemsfordeler, et faglig fellesskap og du gir tyngde til Komponistforeningens politiske påvirkningskraft.

De tillitsvalgte og administrasjonen arbeider for å ivareta interessene dine. Vi søker å dele vår kompetanse om musikk, musikkbransje, og kulturpolitikk, for å fremme bruk av norsk musikk innen en bredt spekter av uttrykk, for å bedre politiske rammevilkår for komponister, og for å kunne skape faglig utvikling og gode profesjonelle tilbud for komponister.


Fra vedtektene (vedtatt 10. juni 2024)
§2 Opptak av medlemmer
a) Komponister som viser profesjonell skapende kunstnerisk praksis, uavhengig av arbeidsmetode, kan søke om medlemskap. Medlemmer må bo i Norge eller være norske statsborgere bosatt i utlandet. Medlemmer må også ha forvaltningskontrakt med TONO eller annen styregodkjent forvaltningsorganisasjon for fremføring og lydfesting i Norge.

Profesjonell skapende kunstnerisk praksis vises på en av tre måter:

 1. Dokumentasjon på utdanning: Bachelorgrad i komposisjon eller lydkunst.
 2. Dokumentasjon på aktivitet i feltet som er eksternt vurdert av fagfeller eller fagkompetent organ. Kravet er minst fem blant følgende: Profesjonelle offentlige fremførelser, utgivelser, visninger, bestillinger eller stipendtildelinger.
 3. Dokumentasjon på arbeider: Enten minst fire verk, eller arbeider med samlet varighet på minst 40 minutter, samt CV og et refleksjonsnotat om hvordan søker arbeider som komponist.

b) Søknad om medlemskap avgjøres av musikkfaglig utvalg og legges frem for styret til orientering. Avslag basert på
behandling etter §2a punkt 1 og 2 kan påklages for saksbehandlingsfeil innen tre uker og behandles av styret. Avslag basert på vurdering etter §2a punkt 3 er en skjønnsmessig vurdering og kan ikke påklages.

c) Hvis søker er medlem av et annet lands komponistforening, må søker frasi seg sin stemmerett og eventuelle rettigheter til økonomiske fordeler i sin tidligere forening.

d) Det kan i særlige tilfeller innvilges medlemskap til kunstnere som kan bidra til å fremme foreningens virksomhet, selv om vilkårene i §2a) ikke er oppfylt. Slikt medlemskap avgjøres av styret. Styret skal innhente råd fra musikkfaglig utvalg før endelig vedtak.

e) Styret kan gi nærmere retningslinjer om opptak av medlemmer. Disse skal gjøres kjent for søkere og andre.

Les vedtektene her.

Et medlemskap i Norsk Komponistforening byr på en rekke fordeler, både faglig, økonomisk og sosialt.
Du får:

 • en forening som jobber med politisk påvirkningsarbeid for deg
 • en administrasjon som bistår og tilrettelegger
 • være med på å forme norsk og europeisk kulturpolitikk
 • et faglig sterkt fellesskap
 • invitasjoner til faglige forum og medlemsarrangementer
 • juridisk bistand/rådgivning i saker knyttet til din profesjonelle virksomhet
 • mulighet til å søke tilskudd til konserter gjennom ekspress konsertstøtte
 • veiledning fra en mentor om du ønsker det
 • mulighet til å søke støtte til bearbeiding av verk
 • tilbud om forsikring
 • tilgang til arbeidsbolig

Du kan få:

Vi vil styrke din mulighet til å arbeide som profesjonell komponist.

Benytt deg av det faglige felleskapet, nettverket, medlemsfordelene og møteplassene – både arenaer for faglig utvikling og der musikken fremføres, da får du mest mulig ut av medlemskapet. Det er mer verdt enn kostnadene knyttet til kontigenten!

Vi ønsker alle yrkesaktive komponister, gamle som unge, velkommen til å søke medlemskap i NKF!

PRAKTISK INFORMASJON
Medlemskontingent er kr 125 pr år. I tillegg betales en serviceavgift på 4% av TONO-avregningen, men minimum kr 1250 og maksimum kr 4400 pr år for tjenestene foreningen yter sine medlemmer.

Kontingent og serviceavgift kreves inn via medlemmenes avregninger fra TONO. Medlemmer uten avregningsbeløp som overstiger minimumssatsen for kontingent og serviceavgift, blir fakturert.

Søknadsprosessen:

Søknaden vurderes og avgjøres av musikkfaglig utvalg. Utvalget består av fire medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. I vurderingen legges det vekt på at søkeren har en faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og yrkesaktivitet som komponist. Søknaden vurderes uavhengig av sjanger og stil.

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Det er derfor et uttalt behov for å få opp kvinneandelen i Komponistforeningens medlemsmasse. Vi oppfordrer derfor spesielt kvinnelige komponister til å søke medlemskap.

Søknadsskjema