Norsk
Komponistforening

Adobe Stock 192349498 3

M-Production

Søk medlemskap

20. september 2021

Skriver du musikk eller lager lydkunst? Da kan du søke medlemskap i Norsk Komponistforening (NKF).

_ _

Fra vedtektene

§ 2 Opptak av medlemmer a) Yrkesaktive komponister kan opptas som medlemmer etter skriftlig søknad, jf § 1a.

Vilkårene er at:
1. søkeren har forvaltningskontrakt med TONO for fremføring og lydfesting i Norge.
2. søkerens komponeringsvirksomhet har vesentlig tilknytning til Norge.
3. søkeren kan dokumentere en fyldig og faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og aktivitet som komponist. Slik dokumentasjon kreves imidlertid ikke dersom søkeren er medlem av en av de tilsvarende nordiske komponistforeninger.
4. søkeren, hvis vedkommende er medlem av et annet lands komponistforening, frasier seg sin stemmerett og eventuelle rettigheter til økonomiske fordeler i sin tidligere forening.
b) Søknaden avgjøres av musikkfaglig utvalg.
c) Blir søknaden avslått, kan søkeren påklage vedtaket innen tre uker etter at vedkommende har mottatt underretning om avslaget og begrunnelsen for dette. Klagen behandles av musikkfaglig utvalg, som innstiller til nytt vedtak. Innstillingen legges frem for styret for endelig vedtak.

d) Det kan i særlige tilfeller innvilges medlemskap til kunstnere som kan bidra til å fremme foreningens virksomhet, selv om vilkårene i §2a) ikke er oppfylt.

Les vedtektene her.

Norsk Komponistforenings medlemmer representerer et stort kunstnerisk mangfold og stor sjangerbredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk.

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som arbeider med musikk og lyd som kunstform. Vår primæroppgave er å sikre komponistenes rettigheter som kunstnere. Som medlem i NKF får du glede av samtlige medlemsfordeler, et faglig fellesskap og du gir tyngde til Komponistforeningens politiske påvirkningskraft.

Våre tillitsvalgte og vår administrasjon ivaretar dine interesser med sin fagkompetanse. Vi søker å dele vår kompetanse om musikk, musikkbransje, og kulturpolitikk, for å fremme bruk av norsk musikk innen en bredt spekter av uttrykk, for å bedre politiske rammevilkår for komponister, og for å kunne skape faglig utvikling og gode profesjonelle tilbud for komponister.

Et medlemskap i Norsk Komponistforening byr på en rekke fordeler, både faglig, økonomisk og sosialt.
Du får:

 • en forening som jobber med politisk påvirkningsarbeid for deg
 • en administrasjon som bistår og tilrettelegger
 • være med på å forme norsk og europeisk kulturpolitikk
 • et faglig sterkt fellesskap
 • invitasjoner til faglige forum og medlemsarrangementer
 • juridisk bistand/rådgivning i saker knyttet til din profesjonelle virksomhet
 • mulighet til å søke tilskudd til konserter gjennom ekspress konsertstøtte
 • veiledning fra en mentor om du ønsker det
 • reisestøtte til egne urfremføringer
 • mulighet til å søke støtte til bearbeiding av verk
 • tilbud om forsikring
 • tilgang til arbeidsbolig (kommer)

Du kan:

Vi vil styrke din mulighet til å arbeide som profesjonell komponist.

Benytt deg av det faglige felleskapet, nettverket, medlemsfordelene og møteplassene – både arenaer for faglig utvikling og der musikken fremføres, da får du mest mulig ut av medlemskapet. Det er mer verdt enn kostnadene knyttet til kontigenten!

Vi ønsker alle yrkesaktive komponister, gamle som unge, velkommen til å søke medlemskap i NKF!

PRAKTISK INFORMASJON
Medlemskontingent er kr 100 pr år. I tillegg betales en serviceavgift på 4% av TONO-avregningen, men minimum kr 1000 og maksimum kr 3500 pr år for tjenestene foreningen yter sine medlemmer.

Kontingent og serviceavgift kreves inn via medlemmenes avregninger fra TONO. Medlemmer uten avregningsbeløp som overstiger minimumssatsen for kontingent og serviceavgift, blir fakturert.

Søknadsprosessen:

Søknaden vurderes og avgjøres av musikkfaglig utvalg. Utvalget består av fire medlemmer valgt av Norsk Komponistforenings generalforsamling. I vurderingen legges det vekt på at søkeren har en faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og yrkesaktivitet som komponist. Søknaden vurderes uavhengig av sjanger og stil.

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Det er derfor et uttalt behov for å få opp kvinneandelen i Komponistforeningens medlemsmasse. Vi oppfordrer derfor spesielt kvinnelige komponister til å søke medlemskap.

Søknadsskjema