NKF2023 Politisk program Side 1 1

Politisk program 2023–2025

2. november 2023

Norsk Komponistforening skal bidra til frie, unike kunstneriske uttrykk for å skape refleksjon og opplevelser i et raust, åpent og tolerant samfunn. Ytringsfrihet er avgjørende for kunstnerisk frihet. Derfor må mulighetsrommet for nyskaping og uredd kulturell produksjon vernes og fremmes.
VEDTATT AV STYRET I NKF, OKTOBER 2023

Politiske prioriteringer

Dette er de politiske prioriteringene til Norsk Komponistforening for perioden 2023 til og med 2025.

I vårt arbeid skal vi:

 • ha et solid kunnskapsgrunnlag for det vi gjør
 • komme med konkrete løsningsforslag
 • samarbeide med andre for å løfte hele feltet
 • jobbe for ordninger som gjør at man kan virke som komponist hele livet
 • ivareta likestilling, inkludering og mangfold i alle deler av arbeidet
 • vise hvordan norske komponister er en integrert og grunnleggende del av norsk og internasjonalt musikkliv og gjennom det av samfunnet som helhet

NKF2023 Politisk program

Klare rammevilkår

Trygghet gjennom hele yrkeslivet

Komponistene er en del av det norske arbeidslivet. Vilkårene våre må speile dette. Komponistforeningen vil forbedre de politiske og økonomiske rammevilkårene for profesjonelle komponister. Vi trenger en kulturendring når det gjelder betaling for bruk av musikk!

Vi arbeider for:

 • et trygt, inkluderende og transparent arbeidsliv i Norge. Vårt virke og innsats er en del av denne positive arbeidslivskulturen

at opphavsrettslovgivningen blir styrket og oppdatert for å sikre komponisters rettigheter til egne verk.


Vi vil særlig jobbe for at:

 • en god tvisteløsningsmekanisme blir etablert
 • klasseromsregelen blir fjernet
 • retten til tilbakekalling av rettigheter innføres i åndsverksloven
 • DSM-direktivet blir implementert i norsk lov med art. 17
 • at selvstendig næringsdrivende kunstnere får opptjening av trygderettigheter og pensjon på lik linje med alle andre arbeidstakere

Forutsigbare inntekter for komponister

– Noen har laget musikken

Komponisters kunstneriske inntekt utgjør nå under 200 000 kroner i gjennomsnitt. For å skape mer trygge og forutsigbare arbeidsforhold for komponister, vil vi forbedre vilkårene innen de tre viktigste inntektskildene for våre medlemmer; bestillingsverk, vederlag og stipend.

Vi vil arbeide for:

 • et ordnet og konstruktivt trepartssamarbeid for musikkfeltet. Der staten, kunstnerorganisasjonene og institusjonene arbeider tett sammen for å styrke kulturen og sikre et ryddig arbeidsliv i Norge
 • at komponister får tilstrekkelig vederlag for bruk av musikk, og at den kollektive forvaltningen fungerer effektivt for alle typer komponister
 • gode kollektive rammeavtaler for bestilling av musikk på alle relevante produksjonsområder
 • at ordningene for støtte til bestillingsverk og komponering sikres og styrkes
 • 50 prosent flere faste hjemler til komponister gjennom Statens kunstnerstipend
 • at musikkeralliansen utvides til også å inkludere komponistene

Økt bruk av norsk musikk styrker norsk kulturarv

Musikken sier noe om hvem vi er og hvem vi kan bli

Vi trenger mer norskkomponert musikk i NRK, i kulturinstitusjoner og i det frie feltet. De offentlig finansierte institusjonene har en særlig viktig rolle for det musikalske mangfoldet i Norge.

Musikk kunst og kultur er viktig for yttringsfrihet og demokrati. Norsk musikk og kultur viser et bilde av oss selv. Det skaper en egenforståelse som kan utvikle samfunnet videre. Kulturell deltagelse styrker samfunnsengasjement, demokrati og sosialt fellesskap.

Norsk kultur og musikkliv viser også frem overfor resten av verden hvem vi er. Derfor må vi bestille, skape og bruke mer ny norsk musikk med en stor bredde av kunstnerisk uttrykk.

For å få til dette vil vi:

 • arbeide for klare krav til institusjonene med offentlig støtte om at de skal fremføre en viss andel norsk musikk og ny norsk musikk laget av norske komponister
 • arbeide for at KUD innfører et krav til 40 prosent norsk musikk også for NRK Klassisk og Jazz, og arbeide for at NRK prioriterer redaksjonell behandling av musikk som kunstform
 • arbeide for at én aktør, for eksempel Music Norway, får samlet ansvar for å formidle og informere om norsk musikk og komponister i Norge

Forvaltning av rettigheter i møte med kunstig intelligens

Åndsverk har en verdi

Komponister har alltid vært i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i sitt kunstneriske virke. Samtidig må komponister må ha mulighet til å beskytte rettighetene til sine verk og muligheter til inntekt i fra disse. Dette er sentralt særlig i møte med kunstig intelligens og andre nye teknologier.

Vi vil arbeide for:

 • at det skapes nye lover, regler, forvaltningssignaler og ordninger, som ivaretar rettighetene til våre medlemmers arbeid og verker, i møte med kunstig intelligens (KI)
 • at opphavere får betalt når verkene deres brukes til opplæring av KI-systemer
 • at opphavere har mulighet for å selv bestemme om deres verk brukes til opplæring av KI-systemer eller generering av nye verk basert på disse
 • at TONO, Kopinor og NORWACO har gode nok muligheter til å ivareta våre medlemmers rettigheter i musikkverk i møte med kunstig intelligens

Samfunnet- og musikkens utvikling

NKF skal bidra til frie, unike kunstneriske uttrykk for å skape refleksjon og opplevelser i et raust, åpent og tolerant samfunn.

 • Det skal være mulig å skape et mangfold av unike kunstneriske uttrykk som gir sterke opplevelser, skaper debatt, dialog og samarbeid.
 • Vårt politiske arbeide for NKF skal føre til et mer tolerant, inkluderende og mangfoldig samfunn. Vi skal samarbeide innen musikk- og kunstfeltet for å skape et samfunn der kunst og kultur står sentralt og komponistenes virksomhet er en integrert del av samfunnsutviklingen.
 • Vi er solidariske med andre kunstnere og støtter alle kunstneres kamp for kunstnerisk frihet og for ytringsfrihet. Vi samarbeider med, støtter opp om og invitere utenlandske kunstnere som er forfulgt og undertrykt i sine hjemland.
 • Vi arbeider aktivt med Kunstnernettverket, MIR, ECSA og Nordisk komponistråd, TONO, NOPA, Musikkforleggerne, Music Norway, SAFEMUSE og flere for å fremme et tolerant og raust samfunn.

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform. Vi vil sikre bredden av ulike uttrykk som til sammen utgjør musikkens sprengkraft. Ulike stemmer skal slippe til, uavhengig av kjønn, politisk ståsted, geografi og opphav.

For å gi våre medlemmer best mulig rom for kunstnerisk utfoldelse, har vi et aktivt politisk arbeid for våre medlemmers faglige interesser, rammevilkår og inntektsmuligheter.

Vi har kontinuerlig kontakt og dialog med ulike politiske aktører, forvaltning og virksomheter for å løfte utfordringer og foreslå tiltak.