Norsk
Komponistforening

Bestillingssatser

23. juni 2023

Veiledningen er utarbeidet til hjelp for komponister, prosjektansvarlige, bestillere og støtteytere.
Gjeldende pr. 1. juni 2023

Utarbeidet av Norsk Komponistforening (NKF) og NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere). Revideres årlig.


Veiledningen er utarbeidet til hjelp for komponister, prosjektansvarlige, bestillere og tilskuddsytere.


Veiledningen omfatter

 1. låter
 2. oversettelse og gjendiktning
 3. arrangering av musikkverk
 4. vignett/kjenning og reklame
 5. musikkverk
 6. prosjektverk

Veiledningen omfatter ikke

 • Teatermusikk (her gjelder en egen avtale)
 • Filmmusikk
 • Store rettigheter (opera, ballett, musikkteater, musikal, store tekstverk o.l.)

Satsene i veiledningen er utarbeidet av NKF og NOPA (første gang i 2011) og tar utgangspunkt i estimert tidsbruk for skapende arbeid. Satsene brukes av sentrale tilskuddsordninger og vi anbefaler at de brukes av alle bestillere.

Alle satser er veiledende. Beløpene tar ikke høyde for stemmeskriving, vederlag for framføring eller andre kostnader forbundet med realisering/produksjon, med mindre noe annet er nevnt spesielt.


For spørsmål om opphavsrett, viser vi til TONOs reglement.

Nedlastbar versjon:

LÅTER

Kortere verk i sjangere som viser, jazz, pop/rock, country, salmer og lignende. De musikalske elementene har en repeterende form og grunnstrukturen består av en besifret melodi (vers/refreng). Verket kan også ha innslag av improvisasjon.

For låt inntil 6 min:
Musikk: kr. 10.000,-
Tekst: kr. 10.000,-

OVERSETTELSE OG GJENDIKTNING

Oversettelse/ gjendiktning kan gjelde enkeltverk, og større verk som for eksempel musikaler. Kompleksiteten i arbeidet vil avhenge av flere faktorer og fastsatte rammer, som også bør gjenspeiles i honoraret. Å oversette i bunden form, gjerne med rim og fast takt, blir av flere betegnet som gjendiktning. Honorar vil avhenge av kompleksitet, satte rammer og andre forhold.

For oversettelse/ gjendiktning av en låt på inntil 6 min:
8.000 – 10.000 kr.

ARRANGERING AV MUSIKKVERK

Honorar for arrangering beregnes normalt ved hjelp av antall selvstendige stemmer (se gruppe A til E i tabellen nedenfor) og arrangementets varighet. Med antall stemmer menes det antall selvstendige stemmer musikkverket består av, ikke antall musikere. Beløpene forutsetter gjennomarrangert musikk.

Dersom musikken har høy grad av repetisjon/improvisasjon, kan honorarnivå justeres deretter. Satsene for arrangering inkluderer stemmeutskrift. Det anbefales at arrangør beregner honoraret i samarbeid med prosjektansvarlig.

Stemmer inntil 6 min.

 • Gruppe A: 1 – 2 stemmer: kr. 4 500,-
  Melodi/besifring er ikke et arrangement.
 • Gruppe B: 3 – 5 stemmer: kr. 9 500,-
 • Leadsheet/demo, stryk-, kor-, blås- eller komp-arrangement.
 • Gruppe C: 6 – 9 stemmer: kr. 12 500,
 • Større besetning med komp pluss 5 selvstendige stemmer, som eksempelvis kan være stryk, blås og vokal.
 • Gruppe D: 10 – 19 stemmer: kr. 15 500,-
 • Stor besetning med komp pluss inntil 14 selvstendige stemmer, som eksempelvis kan være stryk, blås og vokal.
 • Gruppe E: 20 stemmer og mer: kr. 18 500,-
 • Brassband, symfonisk band, stort storband, symfoniorkester.

For arrangering av verk på mer enn 6 minutter må det gjøres en hensiktsmessig vurdering av arbeidstid i beregningen av honorar.

VIGNETT/KJENNING OG REKLAME

Anbefalte satser

Vignett/kjenning grunnpris:

 • Enkeltstående vignett/kjenning: kr 23 000,-
 • En vignett/kjenning med inntil 5 varianter: kr 31 000,-
 • Hver variant utover dette betales med kr 1 500,-

Beløpene kan justeres ned med inntil 50% der bestiller er lokalbaserte mediebedrifter som har begrenset utbredelse.

Reklame grunnpris: kr 39 000,-
Beløpet kan justeres i følgende tilfeller:
– Enkel/kompleks instrumentering.
– Spesielle krav til kvalitet/teknikk.
– Omfattende møtevirksomhet/planlegging.
Det vises til TONOs til enhver til gjeldende avtaler når det gjelder synkronisering og fremføring for reklamemusikk.

Reforhandling for både vignett/kjenning og reklame er nødvendig i følgende situasjoner:

– Hvis bruk går ut over en tidsbegrensning på to år.
– Hvis kampanjen overføres til andre, evt. nye medier.
– Hvis kampanjen skal kjøres i andre land enn Norge.
– Hvis ny synkronisering blir foretatt.

MUSIKKVERK

Tabellen under kan brukes til å beregne honorar for komponering av musikkverk. Den viser antall selvstendige stemmer/musikere og verkets varighet. Tabellen baserer seg på anslag av tiden det tar å komponere i enkelte verkformat. For eksempel er det antatt at det tar omtrent et halvt årsverk å lage et gjennomkomponert musikkverk på 30 minutter for større ensemble (20 selvstendige stemmer eller mer).

Satsene i tabellen er for gjennomkomponert musikk. For lydkunst, teknologibaserte uttrykk, elektroakustiske verk, multimediale verk, prosessorienterte og konseptuelle verk må det gjøres en hensiktsmessig vurdering av arbeidstid i beregningen av honorar. For musikk som har høy grad av repetisjon/improvisasjon justeres honorarnivå deretter.


Stemmer 3 minutter 6 minutter 10 minutter 15 minutter 20 minutter 30 minutter 40 minutter 60 minutter 90 minutter 120 minutter
A 1-2 20-31 000 32-48 000 49-74 000 66-100 000 82-125 000 110-170 000 140-210 000 185-280 000 235-350 000 255-385 000
B 3-5 32-47 000 47-71 000 71-105 000 95-140 000 120-175 000 160-240 000 200-300 000 265-400 000 335-500 000 365-545 000
C 6-9 44-66 000 63-95 000 88-130 000 120-175 000 145-220 000 200-300 000 250-375 000 330-495 000 415-625 000 455-685 000
D 10-19 53-79 000 76-115 000 105-160 000 140-215 000 175-265 000 240-360 000 300-450 000 400-595 000 500-750 000 545-820 000
E 20 + 61-92 000 88-135 000 125-185 000 165-250 000 205-310 000 280-420 000 350-525 000 465-695 000 585-875 000 640-955 000

Elektroakustisk musikk (Eam): Eam enkel - kategori A, Eam avansert- kategori B ‐ C, Eam akusmatisk multikanal 6 - 12 kanaler (separate stemmer/kanaler) - kategori C - D, Eam akusmatisk multikanal >12 kanaler (orkestralt, akusmatisk) - kategori E.

PROSJEKTVERK

Anbefalte satser

Musikk og lydkunst med ny teknologi eller som er teknologibasert, multimediale verk, prosessorienterte og konseptuelle verk, samt installasjoner, tidsubestemte verk og lignende.

Det anbefales at komponisten beregner honoraret i samarbeid med prosjektansvarlig på grunnlag av konsis prosjektbeskrivelse med:

 • refleksjon rundt fremføringssituasjonen
 • formidlingsplan
 • budsjett og honorarer
 • utstyrsbehov
 • beregnet arbeidstid
 • og kort informasjon om de involverte