Politisk program

24. juni 2021

Forside web
Dette er de politiske prioriteringene til Norsk Komponistforening for perioden 2021 – 2023.

Ambisjonene for arbeidet
vårt er å:

 • ha et solid kunnskapsgrunnlag for det vi gjør
 • komme med konkrete løsningsforslag
 • samarbeide med andre for å løfte hele feltet
 • jobbe for ordninger som gjør at man kan virke som komponist hele livet
 • ivareta likestilling og mangfold i alle deler av arbeidet

NKF politisk program 2021-2023

Bedre rammevilkår for komponister

– Vi må ha forutsigbarhet gjennom hele komponistkarrieren

Komponistforeningen vil forbedre de politiske og økonomiske rammevilkårene for profesjonelle komponister. Vi trenger en kulturendring når det gjelder betaling for bruk av musikk!

Vi vil arbeide for:

 • at opphavsrettslovgivningen blir styrket og oppdatert for å sikre komponisters rettigheter til egne verk. Vi vil særlig jobbe for at:
 1. en god tvisteløsningsmekanisme blir etablert
 2. klasseromsregelen blir fjernet
 3. retten til tilbakekalling av rettigheter innføres i åndsverksloven
 4. DSM-direktivet blir godt implementert, og spesielt at ordlyden i artikkel 17 blir gjeldende norsk lov
 • at én aktør får samlet ansvar for å formidle og informere om norsk musikk og komponister i Norge
 • at selvstendig næringsdrivende kunstnere får opptjening av trygderettigheter og pensjon som andre arbeidstakere

Styrke inntektsområdene til komponister

– Noen har laget musikken

Gjennomsnittsinntekten til komponister er nå rundt 200 000 kroner. Vi vil forbedre vilkårene innen de tre viktigste inntektskildene for våre medlemmer: Bestillingsverk, vederlag og stipend.

Vi vil arbeide for:

 • at komponister får tilstrekkelig høye vederlag for bruk av musikk, og at den kollektive forvaltningen fungerer effektivt for alle typer komponister
 • gode kollektive rammeavtaler for bestilling av musikk på alle relevante produksjonsområder, som konserter, i film, teater og musikkdramatikk
 • at ordningene for støtte til bestillingsverk og komponering sikres og styrkes. Det gjelder særlig:
 1. ordninger i Norsk kulturråd
 2. Fond for lyd og bilde
 3. Komponistenes vederlagsfond
 4. Det norske komponistfond
 5. ulike kommunale ordninger
 • 50 prosent flere faste hjemler til komponister gjennom Statens kunstnerstipend, sammenlignet med 2021-nivå. En slik økning vil stå mer i forhold til søknadsmengde, kvalitet og aktivitet enn dagens nivå

Økt bruk av norsk musikk

– Gi komponistene spillerom

Vi trenger mer norskkomponert musikk i NRK, i kulturinstitusjoner og i det frie feltet. De offentlig finansierte institusjonene har en særlig viktig rolle for det norske musikalske mangfoldet.

Vi vil arbeide for:

 • at myndighetene stiller krav til institusjoner med offentlig støtte om fremføring av en viss andel norsk musikk, og at en andel også må være verk av norske komponister
 • at NRK igjen skal bli musikkens allrom. NRK-plakaten må gjennomgås, og vi krever særlig at:
 1. kanalstrukturen til NRK blir vurdert opp mot samfunnsansvaret institusjonen har
 2. at NRK-plakaten blir endret slik at kravet om norskandel blir gjeldende for alle kanalene
 3. at det blir stilt krav om norskandel for både utøver- og opphaversiden. Med separate målinger ivaretas begge grupper
 • at det frie utøver- og produksjonsfeltet får bedre vilkår gjennom en styrking av de ordningene i Norsk kulturfond som er rettet mot disse

Tilbake til kulturen etter korona

Vi vil forhindre et varig tilbakeslag for kulturlivet
Restriksjonene som følge av utbruddet av covid-19 har satt kulturlivet på store prøver. Komponistforeningen vil følge medlemmenes situasjon tett. Vi vil foreslå nødvendige tiltak, både på kort og lang sikt, for å sikre skaping og formidling av musikk i fremtiden.

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform. Vi vil sikre bredden av ulike uttrykk som i helhet utgjør musikkens sprengkraft. Ulike stemmer skal slippe til, uavhengig av kjønn, politisk ståsted, geografi og opphav.

For å gi våre medlemmer best mulig kunstnerisk rom, har vi et aktivt politisk arbeid for våre medlemmers faglige interesser, rammevilkår og inntektsmuligheter. Vi har kontinuerlig kontakt og dialog med ulike politiske aktører, forvaltning og virksomheter for å løfte utfordringer og foreslå tiltak.