Norsk
Komponistforening

Likestillingsagenda

11. mai 2021

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken.

I foreningens indre struktur sikres en god kjønnsbalanse gjennom en balansert representasjon i alle foreningens faste organer og spontane arbeidsgrupper. Komponistforeningen er videre bevisst på kjønnsfordelingen ved oppnevning av representanter til organer utenfor foreningen og andre representasjonsoppgaver.

Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer. Komponistforeningen har et eget likestillingsombud som skal påse at likestillingsperspektivet alltid er med i styrets behandling av planer og saker.

Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.
(Styrevedtak, 27.06.2016)

På et styremøte i november 2018 vedtok foreningen mandat for likestillingsombudet.

Agnes Ida Pettersen var Komponistforeningens første likestillingsombud. Birgit Djupedal overtok vervet i 2021.